ارتباط بین سواد بهداشتی والدین و ساعات خواب فرزندان

محققان ژاپنی سواد بهداشتی والدین را در طولانی کردن مدت زمان خواب کودکان موثر دانستند.

ارتباط بین سواد بهداشتی والدین و ساعات خواب فرزندان

به گزارش ایسنا و به نقل از ژورنال healthcar، “اوجی” و همکارانش به بررسی ارتباط بین مدت زمان خواب در نونهالان و سواد بهداشتی والدین پرداختند.

خواب در کودکان قبل از مدرسه یکی از فاکتورهای اصلی در سلامتی و زندگی فعال آنها است. بر اساس آمارها، فقدان خواب کافی یک مشکل عمومی جدی در ژاپن است. در تحقیقاتی جدید، ارتباط بین سواد و وضعیت بهداشتی با داشتن خواب کافی به خوبی شناخته شده است.

در این پژوهش شرکت کنندگان شامل کودکان 3 تا 6 سال و والدین آنها بررسی شدند. والدین در دو گروه مطابق با داده‌های حاصل تقسیم و مدت زمان خواب توسط والدین گزارش شد. داده‌ها از ۲۷۹ والد و فرزندانشان آنالیز شد. متوسط مدت زمان خواب در گروه با سواد بهداشتی بالا بیشتر از افرادی بود که از سواد بهداشتی پایین‌تری برخوردار بودند و همچنین یک ارتباط مثبت در گروه با سواد بهداشتی پایین مشاهده شد، اما تفاوتی در گروهی با سواد بهداشتی بالا یافت نشد.

مطابق نتایج حاصله، سواد بهداشتی والدین بر مدت زمان خواب اثر می‌گذارد، این تحقیق پیشنهاد می‌کند که سواد بهداشتی آنها ممکن است هدف مناسب اقداماتی باشد که هدف آن طولانی کردن مدت زمان خواب کودکان شود.

منبع :

مطالب مرتبط