رتبه‌های زیر 1000 کانون در کنکور 97 در چه رشته هایی قبول شدند؟

برای مشاهده رشته قبولی‌های رتبه‌های زیر 1000 کانون در کنکور 97 بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

رتبه‌های زیر 1000 کانون در کنکور 97 در چه رشته هایی قبول شدند؟

برای مشاهده رشته قبولی رتبه های زیر 1000 کانون در کنکور 97  بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید.
رتبه های زیر 1000 منطقه 1 کانون در کنکور ریاضی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 2 کانون در کنکور ریاضی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 3 کانون در کنکور ریاضی 97

رتبه های زیر 1000 ایثارگران 5% کانون در کنکور ریاضی 97


رتبه های برتر زیر 1000 منطقه در رشته ریاضی
رتبه های زیر 1000 منطقه 1 کانون در کنکور تجربی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 2 کانون در کنکور تجربی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 3 کانون در کنکور تجربی 97

رتبه های زیر 1000 ایثارگران 5% کانون در کنکور تجربی 97


رتبه های برتر زیر 1000 منطقه در رشته تجربیرتبه های زیر 1000 منطقه 1 کانون در کنکور انسانی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 2 کانون در کنکور انسانی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 3 کانون در کنکور انسانی 97

رتبه های زیر 1000 ایثارگران 5% کانون در کنکور انسانی 97

رتبه های برتر زیر 1000 منطقه در رشته انسانی
رتبه های برتر زیر 300 منطقه در رشته هنر 


رتبه های برتر زیر 300 منطقه در رشته زبانبرای هرگونه تصحیح یا تغییر وارد صفحه شخصی خود شوید.