سرانگشتان اشتیاق

خانم معلم با خودش گفت: «نکند درس قبلی را به بچه‌ها خوب یاد نداده‌ام!»

سرانگشتان اشتیاق

خانم معلم پس از ورود به کلاس درس، شروع کرد به پرسیدن. زنگ مطالعات اجتماعی بود و بچه‌ها انتظار پرسش نداشتند. فقط دو نفر از بچه‌ها انگشت خود را بالا بردند تا به سؤال جواب دهند.

خانم معلم با خودش گفت: «نکند درس قبلی را به بچه‌ها خوب یاد نداده‌ام!»

از دخترها خواست توجه کنند: «درس امروز به درس قبلی‌تان مرتبط است» و شروع کرد خلاصه، واضح و به‌سرعت درس قبلی را برای بچه‌ها مرور کرد. بچه‌ها حسابی حواسشان به حرف‌های خانم معلم بود. وقتی زنگ مطالعات اجتماعی تمام شد، گفت: «خوب دخترها! درس امروز چه‌طور بود؟ هر کس سؤالی دارد بپرسد.»

این بار تقریباً همه‌ی کلاس به نشانه‌ی پرسش، انگشت خود را بالا بردند. چشمان خانم معلم از شادی برق زد و از این همه اشتیاق ذوق کرد.