چرا نباید در آزمون‌های کانون غیبت داشته باشیم؟

غیبت نکردن هم‌چنین باعث استحکام در هدف‌گذاری بلند مدت و نفی تنبلی در اجرای برنامه‌ی مطالعاتی میشود.

چرا نباید در آزمون‌های کانون غیبت داشته باشیم؟

آزمون‌های کانون برنامه‌ای هستند و با غیبت در یک آزمون، فاصله‌ی بین دو آزمون حدود یک ماه می‌شود و زمانی که برای درس خواندن عادی صرف میشود باید صرف جبران درس مطالعه نشده در آزمون قبل شود و این امر باعث میشود که دانش آموز با مشکل مواجه شود و در این صورت آزمون حالت برنامه‌ای خود را از دست می‌دهد. با غیبت کردن، دانش‌آموز از درس‌ها فاصله می‌گیرد و جبران مطالعه برایش سخت می‌شود.

اگر دقت داشته باشید دانش آموزان برتر و قهرمان های کنکور که نامشان در سایت کانون میباشد بدون غیبت در آزمون ها حاضر شده اند و این خود نشان دهنده علت موفق شدن دانش آموزان برتر میباشد.

در صورت غیبت در آزمون کارنامه ای نخواهیم داشت تا بتوانیم نقاط قوت و چالش هایمان را شناسایی کنیم در نتیجه با مشکلات جدی برای ادامه درس خواندن مواجه میشویم.

غیبت نکردن هم‌چنین باعث استحکام در هدف‌گذاری بلند مدت و نفی تنبلی در اجرای برنامه‌ی مطالعاتی میشود.

در آخر باید گفت کسی به هدف خود میرسد که یک برنامه را انتخاب کرده و تا پایان آن برنامه تلاش خود را ادامه دهد.