محمدصادق سلطانی(تراز5322) : روایتی ازکتاب آبی زیست شناسی دهم

محمد صادق سلطانی از چناران با میانگین تراز 5322 به ویژگی‌های کتاب آبی زیست شناسی دهم اشاره می‌کند .

محمدصادق سلطانی(تراز5322) : روایتی ازکتاب  آبی زیست شناسی دهم

محمد صادق سلطانی از چناران با میانگین تراز 5322 به ویژگی های کتاب آبی زیست شناسی دهم اشاره می کند .

محمدصادق سلطانی(تراز5322) : روایتی ازکتاب  آبی زیست شناسی دهم

کتابی را که می‌خواهم برای شما معرفی کنم به جرئت می‌توان گفت که یکی از پرمطالب‌ترین کتاب‌های کانون است. 

آن هم کتاب آبی زیست‌شناسی دهم است که علاوه بر مطالب کتاب و مطالب مرتبط با آن دارای نکاتی است که بسیار در المپیاد کمک خواهد کرد.

مثلاً یکی از قسمت‌هایی که اضافه بر درس گفته شده قسمت بافتک پیوندی سبب است که علاوه بر ویژگی فراوان بودن فضای بین یاخته‌ای و دیگر ویژگی‌های میکروسکوپی، ویژگی‌های فیزیک  مثل انعطاف پذیر بودن، شفافیت، چسبندگی و ... را هم داراست.

یکی از فواید دیگر این کتاب دسته‌بندی و تقسیم‌بندی مطالب است که به روش مطالعه افراد تنوع می‌بخشد و آن را تسهیل می‌کند.