آغاز ارزیابی کارنامه از نقاط مثبت

آغاز ارزیابی کارنامه از نقاط مثبت می‌تواند نتایج بیش‌تر و موثرتری برای شما داشته باشد.

آغاز ارزیابی کارنامه از نقاط مثبت

آغاز ارزیابی کارنامه از نقاط مثبت می‌تواند نتایج بیش‌تر و موثرتری برای شما داشته باشد.

کارنامه می‌تواند حداقل در سه زمینه به دانش‌آموزان کمک کند. از جمله موارد زیر:

  • هدف‌‌گذاری

  • کشفِ نقاط مثبت

  • تعمیم روش‌های موثر به دروس دیگر

شناسایی نقاط قوت و درصدهای بالای دانش‌آموز می‌تواند زمینه‌ساز آغاز تبدیل سایر درس‌های با رنگ سبز به آبی یا زرد به سبز شود.

سعی کنید روش‌های مطالعاتی مربوط به هر درس را که جزء نقاط قوت دانش‌آموز است از او بپرسید تا برای سایر درس‌ها به کار ببرد.

دانش‌آموز باید دلیل و رمز موفقیت خود را کشف کرده و از این دلایل برای جبران ضعف‌ها و کم‌کاری‌هایش در درس‌های سطح پایین‌تر استفاده کند.