12 تست تالیفی دوم دبیرستان به قلم رتبه برترها-آزمون 18 آبان

12 تست تالیفی دوم دبیرستان به قلم رتبه برترها مختص آزمون 18 آبان - فارغ التحصیل ها

12 تست تالیفی دوم دبیرستان به قلم رتبه برترها-آزمون 18 آبان

 مطالب رتبه برترها


سلام به فارغ التحصیل های پر تلاش


مطلب زیر شامل 12 تست تالیفی از زیست شناسی سال دوم دبیرستان ومختص آزمون 18 آبان می باشد.

حتما برای آمادگی در آزمون رو به رو از این مطالب استفاده نمایید.

همراه پاسخ نامهنویسنده: محمد رضا عسگری- پزسکی دانشگاه ایران

فایل های ضمیمه