کنکور 98

وضعیت سیستم ده‌دهی (چند از ده) آزمون 4 آبان 97 چهارم انسانی

وضعیت سیستم ده‌دهی (چند از ده) آزمون 4 آبان 97 چهارم انسانی وضعیت سیستم ده‌دهی (چند از ده) آزمون 4 آبان 97 چهارم انسانی

وضعیت سیستم ده‌دهی (چند از ده) آزمون 4 آبان 97 چهارم انسانی

وضعيت سيستم‌ ده‌دهي (چند از ده) آزمون 4 آبان 97 چهارم انسانی :

خانه‌هاي زرد به اين معني است كه سطح دشواري سؤال‌ها يك واحد از سطح دشواري ميانگين سؤال‌هاي كنكورهاي سه سال اخير دشوارتر بوده و رنگ قرمز به معني دو واحد دشوارتر است. از سوي ديگر رنگ سبز به معني يك واحد آسان‌تر و رنگ آبي به معني دو واحد آسان‌ترمي‌باشد. خانه‌هاي سفيد رنگ نيز انطباق آزمون با معيار كنكور را نشان مي‌دهند.


وضعیت سیستم ده‌دهی (چند از ده) آزمون 4 آبان 97 چهارم انسانی

وضعیت سیستم ده‌دهی (چند از ده) آزمون 4 آبان 97 چهارم انسانی


محمد ابراهیم مازنی

محمد ابراهیم مازنی