اختیارات شاعری

اختیارات شاعری (زبانی و وزنی) اختیارات شاعری (زبانی و وزنی)

اختیارات شاعری

دوستان کانونی، سلام؛

  1. وزن بیت زیر چیست و چه اختیاراتی (وزنی و زبانی) در آن به‌کار رفته است؟


  2. حــق نشناســـم هرگز دو مخالف را / ايــن قـــدر دانــم ايــرا کــه نه حیرانم


  1. پاسخ این سوال را در قسمت نظرات ارسال کنید.

محمد ابراهیم مازنی