کنکور 98

آزمونک 2-آمادگی آزمون 4 آبان-شبکه و نرم افزار دهم هنرستان

آزمونک تستی - درس نصب و راه‌اندازی- منطبق با مباحث آزمون 4 آبان - دهم شبکه و نرم‌افزار رایانه تهیه کننده: سمانه زادعباس

آزمونک 2-آمادگی آزمون 4 آبان-شبکه و نرم افزار دهم هنرستان

آزمونک تستی - درس نصب و راه‌اندازی- منطبق با مباحث آزمون 4 آبان - دهم شبکه و نرم‌افزار رایانه 

تهیه کننده: سمانه زادعباس

آزمونک 2-آمادگی آزمون 4 آبان-شبکه و نرم افزار دهم هنرستان

آزمونک 2-آمادگی آزمون 4 آبان-شبکه و نرم افزار دهم هنرستان

آزمونک 2-آمادگی آزمون 4 آبان-شبکه و نرم افزار دهم هنرستان

آزمونک 2-آمادگی آزمون 4 آبان-شبکه و نرم افزار دهم هنرستان

آزمونک 2-آمادگی آزمون 4 آبان-شبکه و نرم افزار دهم هنرستان