آمادگی آزمون 4 آبان - دهم گرافیک (مبانی هنرهای تجسمی)

نکات مربوط به درس مبانی هنرهای تجسمی - منطبق با آزمون 4 آبان تهیه کننده: فاطمه ارجمندی‌نژاد رتبه 3 سال 96

آمادگی آزمون 4 آبان - دهم گرافیک (مبانی هنرهای تجسمی)

نکات مربوط به درس مبانی هنرهای تجسمی - منطبق با آزمون 4 آبان 

تهیه کننده: فاطمه ارجمندی‌نژاد رتبه 3 سال 96