آزمونک ریاضی پایه مطابق با آزمون 20مهر ویژه گروه دوازدهم تجربی

آزمونک ریاضی پایه مباحث مجموعه، الگو و دنباله مطابق با آزمون 20 مهر

آزمونک ریاضی پایه مطابق با آزمون 20مهر ویژه گروه دوازدهم تجربی

آزمونک ریاضی پایه  همراه با پاسخ تشریحی مباحث مجموعه، الگو و دنباله مطابق با آزمون 20 مهر

دانلود درقسمت فایل های ضمیمه

تهیه شده توسط نریمان فتح اللهی دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تهران