تست واژگان بخش 1 زبان تخصصی

نمونه سوال حاوی نکات واژگان بخش 1 کتاب زبان تخصصی جهت آمادگی در آزمون

تست واژگان بخش 1 زبان تخصصی

15 سوال تستی جامع از واژگان بخش یک کتاب زبان تخصصی، که به آمادگی بیشتر شما در آزمون کمک میکند.

دانلود فایل در ضمیمه ...

فریبا توکلی