فیلم گفتگو با علیرضا فتحی رتبه 10 کشوری انسانی در کنکور97

فیلم گفتگو با علیرضا فتحی رتبه 10 کشوری انسانی در کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید ....

فیلم گفتگو با علیرضا فتحی رتبه  10 کشوری انسانی در کنکور97

فیلم گفتگو با علیرضا فتحی رتبه 10 کشوری و رتبه2 منطقه 2 در رشته انسانی کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید ......

فایل های ضمیمه

ویژگی برنامه راهبردی کانون از نظر علیرضا فتحی
فیلم کامل گفتگو با علیرضا فتحی رتبه 10 انسانی