اتصال کتاب آبی فیزیک 3 تجربی به برنامه راهبردی آزمون ها

کتاب آبی فیزیک 3 دوازدهم ویژه داوطلبان تجربی کتابی با 1000تست، درس‌نامه و پاسخ‌نامه تشریحی که همه در یک جلد کتاب با کد 3117 گرد هم آمده است.

اتصال کتاب آبی فیزیک 3 تجربی به برنامه راهبردی آزمون هاکتاب آبی فیزیک 3 دوازدهم ویژه داوطلبان تجربی

کتابی با 1000تست، درس‌نامه و پاسخ‌نامه تشریحی که همه در یک جلد کتاب با کد 3117 گرد هم آمده است.
چیدمان کتاب به گونه‌ای است که هر موضوع کتاب درسی با همان عنوان و با یک درس‌نامه بیان می‌شود و به دنبال آن تست‌های مرتبط مطرح می‌شوند. درس‌نامه با بیانی ساده تمام مطالب کتاب درسی و پیش‌نیازهای آموزشی مورد نیاز را آموزش می‌دهد در برخی مباحث با حل یک مثال، نکته‌ها را بیان می‌کند و به دنبال هر دو یا سه صفحه درس‌نامه تست‌های مرتبط آمده است.

در کنار هر سؤال، آدرسی درج شده که نشان می‌دهد این سؤال مربوط به کدام قسمت کتاب درسی است و تألیفی است یا انتخابی. اولین منبع سؤال‌ها، تست‌های کنکورهای سال‌های قبل است البته تست‌هایی که با رویکرد جدید کتاب درسی هماهنگ هستند. این تست‌ها دو دسته‌اند 1- تست‌هایی که بدون تغییر در کتاب آورده شده اند.2- تست‌هایی که با اندکی تغییر در کتاب آمده‌اند. گرچه در کتاب‌فیزیک دوازدهم همان عناوین فصل‌های کتاب فیزیک پیش‌دانشگاهی دیده می‌شود ولی برخی تغییرات محتوایی نسبت به کتاب سال گذشته داشته که در این کتاب نیز این تغییرات لحاظ شده است. تعدادی مباحث حذف شده مانند روابط محاسبه‌ای لوله‌های صوتی، انرژی نوسانگر، حرکت دوبعدی و ... برخی مباحث نیز اضافه شدند مانند پدیده دوپلر، شکست نور و ...

در ادامه تست‌های کنکور، برای پوشش مطالب کتاب درسی، از تست‌های آزمون‌های کانون و سؤال‌های تألیفی استفاده شده است تا تمامی نکات کتاب درسی در قالب تست پوشش داده شود.

تعداد تست‌ها در هر فصل متناسب با خودویژگی‌های آن فصل است به طور مثال در فصل‌های حرکت بر خط راست و دینامیک سؤال‌های مفهومی جالبی می‌توان طرح کرد و ترکیب این دو فصل نیز نگاهی است که همواره مورد توجه طراحان کنکور بوده است در این کتاب نیز سعی شده است این خودویژگی‌ها رعایت شود.


کل 1000تست به 55 بسته‌ی مطالعاتی(پیمانه) تقسیم شده است. این بسته‌های مطالعاتی که غالباً 20 سؤالی هستند به مطالعه نظم می‌دهد در هر نوبت مطالعه مشخص است که چه تعداد پیمانه10 یا 20 سؤالی را می‌توانید حل کنید.

ویژگی دیگر این کتاب، وصل شدن آن به برنامه‌ آزمون کانون است. اگر به برنامه راهبردی آزمون نگاه کنید در کنار برنامه‌ی هر آزمون تعداد پیمانه درج شده است. بیش‌ترین تعداد پیمانه فیزیک در برنامه 8 است.

 شما تا آزمون 21 دی فرصت دارید منطبق بر برنامه درسی مدرسه یا حتی کمی عقب‌تر از آن پیمانه‌های فصل‌های اول و دوم را مطالعه کنید این پیمانه‌ها که تقریباً نصف کل کتاب می‌شوند در 8 آزمون پیش‌روی( یعنی جدا از آزمون‌های جامع) از شما پرسیده خواهد شد و نصف دیگر پیمانه‌ها نیز در 6 آزمون پیش‌روی بعدی. یعنی اگر با برنامه‌ آزمون پیش‌بروید می‌توانید کل تست‌های کتاب را مطالعه کنید.