فیلم گفتگو با محمدرضا بهمنی رتبه 6 تجربی درباره‌ی سایت کانون

فیلم گفتگو با محمد رضا بهمنی در خصوص سایت و صحه شخصی را در ادامه مشاهده کنید....

فیلم گفتگو با محمدرضا بهمنی رتبه 6 تجربی درباره‌ی سایت کانون

آیا میدانید محمد رضا بهمنی چگونه از سایت کانون استفاده می کرد؟


محمد رضا بهمنی 

رتبه 6 منطقه 3  در رشته ی تجربی کنکور 97


صفحه شخصی : سایت کانون یک سایت هوشمند است و من در قسمت صفحه شخصی از کارنامه ی اشتباهات و کارنامه ی 5 نوع درس استفاده  می کردم .


کارنامه ی اشتباهات : کارنامه ی اشتباهات شامل اشتباهات خود شخص است و ما با استفاده ازآن در روز های بعد از آزمون متوجه میشویم در کدام قسمت ها خوب ،متوسط و ضعیف کار کرده ایم .


کارناکه 5 نوع درس : بهترین کارنامه ی جعبه ابزار است و با استفاده از آن می توانیم نقاط مثبت را تثبیت کنیم و نقاط ضعف را بر طرف کنیم .


                                                       عملکرد محمدرضا بهمنی 

فیلم گفتگو با محمدرضا بهمنی رتبه 6 تجربی درباره‌ی سایت کانونهمچنین محمدرضا ، علاوه بر چگونگی استفاده از سایت کانون، در ارتباط با تلاش در دوهفته ی آزمون و غیبت نکردن در روز آزمون نیز صحبت می کند. 

فایل های ضمیمه

فیلم گفتگو با محمدرضا بهمنی درخصوص سایت کانون و صفحه شخصی