چند ضلعی ها

تعریف چند ضلعی محدب: اگر یک چند ضلعی شرایط زیر را داشته باشد، چند ضلعی محدب میباشد

چند ضلعی ها

تهیه: نسیم پور احمد