درسنامه فیزیک 1 مبحث کار، انرژی و توان،آزمون 6 مهر

فایل زیر درسنامه فیزیک 1 از مبحث کار، انرژی و توان می‌باشد که برای آمادگی شما یازدهمی‌های عزیز در آزمون 6 مهر تهیه شده است.

درسنامه فیزیک 1 مبحث کار، انرژی و توان،آزمون 6 مهر

فایل زیر درسنامه فیزیک 1 از مبحث کار، انرژی و توان می باشد که برای آمادگی شما یازدهمی های عزیز در آزمون 6 مهر تهیه شده است.

علیرضا مصطفوی