کلاس درس زیست در قالب کامنت!(16)"ساختارهای‌فرعی‌مغز"

دانش آموزان یازدهمی در پیج رفع اشکال درس زیست شناسی یازدهم تجربی و دهم تجربی کلاس درسی برگزار می‌شود و تعدادی کامنت ارسال میشود که در آن یک یا دو صفحه از کتاب درسی تدریس

کلاس درس زیست در قالب کامنت!(16)"ساختارهای‌فرعی‌مغز"

دانش آموزان یازدهمی

در پیج رفع اشکال درس زیست شناسی یازدهم تجربی و دهم تجربی کلاس درسی برگزار می شود و تعدادی کامنت ارسال میشود که در آن یک یا دو صفحه از کتاب درسی تدریس می شود


در انتهای کلاس نیز سوالاتی از همان مبحث برای سنجش یادگیری  پرسیده می‌شود.موفق باشیدکلاس درس زیست در قالب کامنت!(16)"ساختارهای‌فرعی‌مغز"کلاس درس زیست در قالب کامنت!(16)"ساختارهای‌فرعی‌مغز"کلاس درس زیست در قالب کامنت!(16)"ساختارهای‌فرعی‌مغز"