مسائل اقتصاد چیست ؟ دهم انسانی

اموزش تعریف و روش حل مسائل مربوط به درس اقتصادچیست

مسائل اقتصاد چیست ؟ دهم انسانی

به نام خدا

مقدمه :

*یکی از مهم ترین بخش های درس اقتصاد مسائل ان است. دانش اموزان معمولا به مسائل که میرسند ان ها را رهاکرده و به سراغ سوال های حفظی می روند .این مطلب را بدانید که بیشتر سوال های درس اقتصاد مربوط به مسائل اند پس اگراین بخش را رهاکنید عملا درصد شما پایین می اید و عملکرد سایردرس هاهم زیر سوال میرود

دربخش مسائل باید چندکارانجام بدهید تا بتوانید به جواب مسئله پیش رویتان برسید .اول اینکه نوع حل مسئله و نکات مربوط به ان را بدانید که برای این کار کافی است کتاب را به خوبی مطالعه کنید و دوم اینکه ازان تیپ مسئله دیده و حل کرده باشید و سوم اینکه درحل مسئله و کارکردن بااعداد دقت کافی را به کارببرید

ازامروز سعی می کنیم هفته ای یک نوع مسئله رابه شمااموزش دهیم پس ازاینکه اموزش هرمسئله را دیدید و یادگرفتید یکبارخودتان همان مسئله را کاملا بدون نگاه کردن به جواب حل کنید و سپس بعدازان تعداد زیادی ازان مسئله تمرین کنید و به جواب برسید

*نام فصل اول کتاب درسی اقتصادچیست؟ است و تنهامسئله مربوط به ان مسئله هزینه فرصت است که به صورت عددی می اید واینکه اهمیت بسیارزیادی درازمون ها دارد

برای حل کردن مسائل هزینه فرصت بایدابتدا باتعریف ان اشناشوید:

تعریف هزینه فرصت: هنگامی که انسان بامسئله انتخاب میان چندمورد روبه رو می شود ناگزیراست یکی ازان چندمورد را انتخاب کند و بقیه را ازدست بدهد مقدارمنافع ازدست داده ازسایر گزینه ها هزینه فرصت یا هزینه فرصت ازدست رفته نامیده می شود

مثال: فردی یک زمین دراختیاردارد انتخاب های متعددی برای استفاده ازاین زمین پیش روی او است هم می تواند زمین رابه کشت پنبه اختصاص دهد هم میتواند ان را به ساخت خانه اختصاص دهد و هم اینکه می تواند زمین را اجاره دهد.این فرد تصمیم می گیرد زمین را به کشت پنبه اختصاص دهد دراین صورت هزینه فرصت وی منافع حاصل از ساخت خانه یااجاره زمین است که ازدست داده است

به مسائل زیر توجه کنید:

1)شخصی می خواهدبین کارکردن و رفتن به دانشگاه یکی را انتخاب کند هزینه های یک سال تحصیل دردانشگاه شامل هزینه های ثبت نام 1000000ریال هزینه های خریدکتاب به میزان 2000000ریال و هزینه رفت و امد معادل 3000000ریال است. امااگراین شخص یکسال کارکند درامدخالصی معادل 5000000 ریال خواهدداشت.هزینه فرصت یکسال تحصیل دردانشگاه برای شخص مذکور کدام است؟

1-هزینه های اضافی که در 1سال تحصیل برای فرد به وجود می اید

2-مجموع هزینه هایی که درطول 1سال تحصیل دردانشگاه بایدبپردازد

3-5000000 درامدخالصی که ازان صرف نظرکرده است

4-دانشی که درطی این یک سال تحصی دردانشگاه می تواند کسب کند

پاسخ: گزینه 3

دراینجافرد بین 2انتخاب تحصیل دردانشگاه و کارکردن مانده است که تحصیل دردانشگاه را انتخاب می کند دراین صورت از کارکردن صرف نظر کرده است پس هزینه فرصت این فرد میزان درامدی است که دراین یک سال می توانسته کسب کند یعنی 5000000ریال

2)تولیدکننده ای برای تولید کالای الف که قیمت فروش ان 400ریال و هزینه تولیدش 100 ریال است ازتولید کالای ب باهزینه تولید 250 ریال صرف نظرکرده است برای اینکه هزینه فرصت او صفرشود کالای ب را باید با چه قیمتی بفروشد؟

1-500ریال       2-550 ریال        3-600ریال      4-650 ریال

پاسخ: گزینه 2

هنگامی هزینه فرصت این 2انتخاب صفرمی شود که منافع حاصل ازتولید 2کالا برابر باشد

سود حاصل از کالای الف برابر است : فروش کالا-هزینه تولید

 -400

هنگامی که منافع حاصل ازکالای الف 300ریال است منافع حاصل از کالای ب هم باید 300 ریال باشد

هزینه تولید - فروش = کالای ب (300)

300 = x – 250

550 = 250 + 300

3) تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس فردی 2سال طول می کشد درحالی که اگروی بامدرک لیسانس کارکند ماهیانه 400هزارتومان درامدداشته باشد .اگر او تصمیم به درس خواندن بگیرد هزینه فرصت برایش برابراست با:

1-9600000تومان     2-800000تومان       3-1000000تومان

4-صفر

پاسخ: گزینه  1

 دراینجافردبین 2انتخاب تحصیل دردانشگاه و کارکردن مانده است و انتخاب وی تحصیل دردانشگاه به مدت 2سال یا 24ماه است یعنی از 24 ماه کارکرن با حقوق هرماه 400000تومان صرف نظر کرده است و هزینه فرصت برایش همین میزان حقوق است یعنی چیزی معادل:

 9600000= 400000×24

جمع بندی: دراین قسمت شما باتعریف و مسائل مربوط به هزینه فرصت اشناشدید سعی کنید حتما پس ازمطالعه این مطالب مسئله هارا دوباره حل کنید و درطول این یک هفته مسائل مشابه را پیداکرده و تنمرین کنید تا هزینه فرصت کاملا درذهن شما بماندش