غلام حسین فرشادی : نوشتن تمرین فکر کردن است

یادگیری به قول سقراط نوعی تذکر( به یاد آوردن) است ، وقتی می‌نویسیم به یاد می‌آوریم و یاد می‌گیریم.

غلام حسین فرشادی : نوشتن تمرین فکر کردن است

1- یادگیری به قول سقراط نوعی تذکر( به یاد آوردن) است ، وقتی می‌نویسیم به یاد می‌آوریم و یاد می‌گیریم. در پایان کلاس درس یا کنفرانس آموزشی با ابزار نوشتن است که دانسته‌های خود را به یاد می‌آوریم و یادگیری ر ابه یک فرایند پایدار تبدیل می‌کنیم. وقتی که می‌نویسیم به دانسته ها یا برداشت‌های خود نظم می‌دهیم.

  • 2- کشف نقاط قوت براساس تحلیل بازخورد به عمل می آید. بازخورد، اعم از مثبت و منفی یا بینابینی مانند چراغ‌های راهنمایی تذکر می‌دهند، توهم دانستن را از دانستن واقعی و عمقی جدا می‌کنند و متمایز می‌سازند. پشت هر نقطه قوتی یک روش موفق نهفته است تحلیل بازخورد به روش نوشتن ابزار کشف روش‌های موفق ماست.حتی تحلیل نقاط ضعف و به تعبیر درست‌تر کشف نقاط ضعف (شامل یادگیری ناقص یا توهم یادگیری) یک موفقیت است که تنها از طریق تحلیل بازخورد به دست می‌آید.کشف نقاط قوت آغاز پروژه‌ی پیشرفت درسی ماست. چون نقاط قوت نردبانی است که پله پله طی می‌کنیم و به تعمیم و تداوم روش‌های موفق خاص خودمان می‌رسیم. نقاط قوت ما روش‌های موفق ما را برملا و آشکار می‌کند. به تعبیر روشن‌تر نقاط قوت ، پرده از روی روش‌های برتر ما برمی‌دارد.

  • 3- اقلیدس گفته بود : "برای یادگیری هندسه هیچ روش شاهانه‌ای وجود ندارد " بنابر این وقتی قبل از مطالعه‌ی هر درس از خود سوال می‌کنیم با کدام روش ؟ در واقع خودمان را بر فراز قرار می‌دهیم ، دره را از فراز قله بهتر و دقیق‌تر می‌بینیم. زحمت و تلاش فی نفسه و در همه حال ستودنی است، اما چه بهتر که زحمت و تلاش را با طرح قبلی انجام دهیم. با چشم باز و چراغ روشن. حضور فعال در کلاس درس یا آزمون‌ها یعنی این که مسئله‌ای داری که می‌خواهی در کلاس درس یا آزمون حل کنی. نابغه یا هر محقق بزرگ مسئله‌دار است. مسئله‌دار بودن است که زحمت و تلاش را هدف‌مند می‌کند . پیشوند فرا در اصطلاح فراشناخت نیز به همین رویکرد نظر داردیعنی از فراز دیدن و مطالعه کردن و...

  • 4- توصیه اکید دارم : در پایان آزمون‌های تابستانی کارنامه هر 6 آزمون را با هم ارزیابی کنید . تحلیل بازخورد 6 آزمون را به مثابه یک منحنی هم ترسیم کنید و هم به ویژه بنویسید : روش موفق‌تر هر درس را بنویسید. روش‌های موفق‌تر را که مختص خود ماست بر اساس نقاط قوت خود کشف می‌کنیم. هم نقاط قوت و هم روش‌های خاص خود را با نوشتن پایدار می‌کنیم. نوشتن نظمی است که به وجود حاضر خود در هر کلاس درسی یا آزمون می‌دهیم.


غلامحسین فرشادی

23 شهریور 97