مهارت در حل سئوال‌های ترکیبی با برنامه راهبردی

پیوستگی کامل به برنامه راهبردی و تک برنامه بودن برای موفقیت در کنکورهای سال گذشته اهمیت زیادی داشته است ولی برای کنکور سال 98 این ویژگی اهمیت دو چندان پیدا کرده است

مهارت در حل سئوال‌های ترکیبی با برنامه راهبردی

شرایط موجود : به علت تغییرات محتوا کتاب های مقطع متوسطه دوم و گرایش تست های کنکور چند سال اخیر،

در کنکور 98 سئوال های ترکیبی نسبت به کنکور سال های گذشته بطور معناداری پررنگ تر خواهد بود.

مسئله : با کتاب های جدید درسی تاکنون کنکور برگزار نشده است و سبک سوال های ترکیبی بطور کامل

مشخص نیست و همچنین مناطق خاکستری حجم قابل توجهی دارد، مهمترین روش برای اماده سازی برای

سئواالت ترکیبی چیست ؟

استراتژی حل مسئله : اگر بتوانیم تا روز کنکور تمام مباحث کتاب های سال دوازدهم ،یازدهم و دهم را بطور

موثر پوشش مطالعاتی داشته باشیم و مباحث کمی باشد که در دوران جمع بندی مجبور به حذف انها شده باشیم ،

درک درستی از ارتباطات مباحث به یکدیگر پیدا می کنیم و با دید جامع می توانم سئوال های ترکیبی را پاسخ

بدهیم .

چالش: حجم مطالعاتی در سال جدید 3 برابر سال های گذشته است و به جای درس های یکسال باید درس های

سه سال را مطالعه کنم .

راه حل : پیوستگی و وفاداری به برنامه راهبردی کانون باعث می شود پوشش صحیحی به تمام مباحث 3 سال

داشته باشیم که ما را به سلاح دانشی برای حل سئوالهای ترکیبی مجهز می کند و علاوه بر ان اگر بیشترین

پیوستگی را با برنامه راهبردی حفظ کنیم از سوالهای ترکیبی که در آزمون های سکو مقایسه ای و دوران طلایی

تا جمع بندی مطرح می شود بیشترین بهره رادر افزایش مهارت در حل سوال ها بدست می آوریم .

توصیه : پیوستگی کامل به برنامه راهبردی و تک برنامه بودن برای موفقیت در کنکورهای سال گذشته اهمیت

زیادی داشته است ولی برای کنکور سال 98 این ویژگی اهمیت دو چندان پیدا کرده است و کلید موفقیت در

کنکور 98 می باشد .

قدم مهم برای موفقیت در کنکور98 : برنامه راهبردی کانون را بطور جامع مطالعه کنیم و با پشتیبانمان در مورد

ویژگی های ان گفتگو کنیم .