گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمد اسماعیلی، رتبه‌ی 3 انسانی منطقه‌2

درسی که با فراشناخت پیشرفت خوبی پیدا کردم درس جامعه‌شناسی بود. در آزمون‌های اول حدود 40 درصد پاسخ می‌دادم اما نمره‌ام در کنکور 100 شد.

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمد اسماعیلی، رتبه‌ی 3 انسانی منطقه‌2

1000 نمره پیشرفت کردماز چه زمانی به کانون آمدی و در چند آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کردی؟

از آبان‌ماه چهارم دبیرستان در 12 آزمون شرکت کردم.


از چه ترازی شروع کردی و چه‌قدر پیشرفت داشتی؟

از تراز 7600 شروع کردم و در آخرین آزمون‌ به 8600 رسیدم.


برای این پیشرفت هزارنمره‌ای چه کاری کردی؟

من تابستان در المپیاد شرکت کردم و عقب افتادم و در نیم‌سال اول هم چون به مدرسه می‌رفتم زیاد نمی‌توانستم خودم را به برنامه برسانم. هر چه گذشت فراشناختم بیش‌تر شد و به توانایی‌هایم پی بردم و موجب پیشرفتم شد.

رتبه‌ی 3 انسانی منطقه‌2


در چه درس‌های فراشناخت به تو کمک کرد؟

درسی که با فراشناخت پیشرفت خوبی پیدا کردم درس جامعه‌شناسی بود. در آزمون‌های اول حدود 40 درصد پاسخ می‌دادم اما نمره‌ام در کنکور 100 شد. برای این درس روش خواندنم این بود که مطالب را ارتباطی و ترکیبی خواندم. ارتباطی از این نظر که گاهی زیرنویس یک شکل در فهم مطلب آن بخش کمک می‌کرد و ترکیبی از این نظر که مباحث در کتاب‌های مختلف را با هم ترکیب می‌کردم و عمیق‌تر یاد می‌گرفتم.


از اول رشته‌ی انسانی را انتخاب کرده بودی؟

خیر؛ من ریاضی می‌خواندم.


چه شد که از ریاضی به انسانی آمدی؟

زمانی به خلبانی خیلی علاقه داشتم اما وقتی فهمیدم شرایط خاص خودش را دارد به انسانی تغییر رشته دادم.

رتبه‌ی 3 انسانی منطقه‌2


آیا در سه آزمون جامع هم شرکت کردی؟

بله؛ به هیچ وجه به فکر غیبت کردن نبودم؛ چون شباهت زیادی با کنکور داشتند.


بین ویژگی‌های ذاتی و مهارت‌های اکتسابی کدام‌یک برایت مهم‌تر است؟

فراشناخت و تلاش از همه چیز مهم‌تر است و با یک استعداد متوسط هم می‌توان موفق شد.


پدر و مادرت کاری انجام دادند که از نظر آموزشی به تو کمک کرده باشد؟

ایجاد محیط آرام برای درس خواندن و نبود مزاحمت مهم‌ترین کاری بود که برایم کردند.


خودت را در یک جمله توضیح بده.

سعی می‌کنم برای رسیدن به هدفم تا جایی که می‌توانم مبارزه کنم.

رتبه‌ی 3 انسانی منطقه‌2

رتبه‌ی 3 انسانی منطقه‌2

رتبه‌ی 3 انسانی منطقه‌2