امیررضا صدریکتا رتبه 4 کنکور : ویژگی‌های برنامه راهبردی کانون

برداشت‌های امیررضا صدر یکتا از سخنان کاظم قلمچی در جلسه برتر‌های 16 شهریور

امیررضا صدریکتا رتبه 4 کنکور : ویژگی‌های برنامه راهبردی کانون


برداشت‌های امیررضا صدر یکتا از سخنان کاظم قلم چی در جلسه برتر‌های 16 شهریور


در تنظیم برنامه ی راهبردی نکات مهمی در نظر گرفته شده است و ویژگی های زیادی برای این برنامه قابل ذکر و بررسی است. به طور خلاصه دو مورد از مهم ترین ویژگی های این برنامه ذکر و بررسی می شود:


الف) پیشرفت منطقی برنامه: یکی از مهم ترین دغدغه های دانش اموزان برنامه ریزی برای پیش بردن دروس است به طوری که همه ی درس ها در زمان مناسب به پایان برسند و زمان کافی برای مرور و جمع بندی باقی بماند. علاوه بر این دروس دوازدهم هماهنگ و متناسب با دروس پایه پیش برده شود.

درس های پایه تا پایان اسفند به پایان می رسند که این موضوع باعث می شود دانش اموزان بعد از دوران نوروز وقت بیشتری برای مطالعه ی درس های دوازدهم و تمرکز بر امتحانات نهایی داشته باشند.درس های پایه دوازدهم تا پایان اسفند به پایان نمی رسند و در فروردین و اردیبهشت ادامه می یابند. این امر باعث ایجاد نظم ذهنی برای دانش اموزان و والدین می شود و از آشفتگی های احتمالی که بعضا به دلیل تمام کردن زود هنگام دروس برای دانش اموزان ایجاد می شود جلو گیری می کند.

مباحث هر ازمون به گونه ای تنظیم شده است که پیشروی درس های دوازدهم و دروس پایه متناسب باشند.اگر در یک ازمون بنابه ضرورت پیشروی دوازدهم بیشتر است پیشروی پایه کمتر است تا حجم مظالعه ی دانش اموز در ازمون های پی در پی متعادل و هماهنگ باشد.همین رویه برای درس های عمومی و اختصاصی در نظر گرفته شده است.


ب) ایستگاه های جبرانی: ایستگاه های جبرانی از دو جهت برای دانش اموزان مفید هستند:

1) با توجه به حجم هر برنامه و ویژگی های هر دانش اموز احتمال عقب افتادن برخی دانش اموزان از برنامه وجود دارد و نیز ممکن است در برخی از درس ها  آزمون ها به نتیجه ی دلخواه نرسند. ایستگاه های جبران به دانش آموزان این امکان را می دهد که به جبران عقب ماندگی ها و کاستی های گذشته بپردازند.

2) یکی از مراحل اساسی برای تسلط کامل بر مفاهیم کتاب های درسی مرور دوره ای مفاهیم است. ایستگاه های جبران برای دانش آموزان این فرصت را فراهم می آورد که به مرور مفاهیمی بپردازند که در آزمون های گذشته مطالعه کرده اند و با این کار تسلط خود را بر این مفاهیم افزایش دهند.


امیررضا صدریکتا   

97/06/16       

ابوالفضل رجبی