تحلیل ساختاری درس عربی عمومی در کنکورانسانی

تحلیل ساختاری درس عربی عمومی در کنکورسراسری انسانی

تحلیل ساختاری درس عربی عمومی در کنکورانسانی

 

عربي عمومي :ضریب 2ميانگين درصد كل داوطلبان: 4/9

ميانگين درصد رتبه‌هاي زير 200 كشور: 5/81

به‌طور معمول9 سؤالاول عربي از مبحثترجمه و تعريباست، كه مي‌توان گفت:ساده‌ترينسؤالات اين درس هستند و با تسلط برتكنيك‌ها و قواعد ترجمه(به عنوان مثال: توجه به زمان فعل، معرفه و نكره بودن، ضماير، تركيبات وصفي و اضافي) به‌راحتي مي‌توان به36 درصدسؤالات عربي پاسخ داد. با حل سؤال‌هاي ترجمه‌ي کنکورهای سال‌هاي گذشته مي‌توان بر اين تكنيك‌ها مسلط شد.

بخش دوم سؤالات عربي، سؤالاتدرك مطلبهستند كه4 سؤال اولبه‌طور مستقيم ازمفهوم متن(كاملاً مفهومي) پرسيده مي‌شود و4 سؤال بعدي، سؤالات تشکیل و تحليل صرفياست، كه براي اكثر داوطلبان پاسخ دادن به سؤالات تحليل صرفي آسان‌تر است‌.

در بخش سومقواعد، قواعد پرتكرار در كنكور از مباحثمنصوبات، معتلات، اسالیب جمله و بلاغت و اعراب فعل مضارعهستند كه معمولاً حداقل در نيمي از سؤالات قواعد، ساختار و قالب سؤالات مشابه سال‌هاي قبل است.

 .