فرصتی برای بهتر شدن

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آزمون‌های کانون، دادنِ بازخورد به دانش آموزان از نتایجشان است. برگزاریِ جلسات پنج نفره در پایانِ هر پروژه مصداقی برای این مورد است.

فرصتی برای بهتر شدن

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آزمون‌های کانون، دادنِ بازخورد به دانش آموزان از نتایجشان است. برگزاریِ جلسات پنج نفره در پایانِ هر پروژه مصداقی برای این مورد است. در این جلسات دانش‌آموز به همراه اولیا و با حضور پشتیبان جهت بررسی عملکرد خود شرکت می‌کند. در کارنامه‌ی پروژه ای امکان بررسی پیشرفت وجود دارد و چالش‌های وی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این جلسات، محور اصلی دانش‌آموز است و به عبارت بهتر دانش‌آموز برگزارکننده‌ی جلسه است و باید میزان پیشرفت و روش‌های موفقیت در نقاط قوت خود را به صورت پاور پوینت در حضور پدر، مادر و پشتیبان خود ارائه دهد تا برای سایر دروس نیز در آینده برنامه‌ریزی درست صورت پذیرد. کیفیت این موضوع ارتباط مستقیمی با قدرت فراشناخت دانش‌آموز دارد.

توضیح مشاوره‌ای پشتیبان، مهندسی مجدد منابع ، تدوین نقشه‌ی راه برای پروژه‌ی آینده، تعیین نقاط قوت و ضعف دانش آموز و کارنامه‌ی پنج نوع درس نیز اثرگذاری جلسات را افزایش خواهد داد.

اگر بخواهیم یک توصیه مخصوصا برای دانش‌آموزان برتر جهت پیشرفت بیشتر و افزایش تراز بکنیم این جمله خواهد بود که: ((شرکت در جلسات پنج نفره نقطه‌ی عطف پیشرفت شما خواهد بود. بنابراین حتما در این جلسات شرکت کنید.))