درسنامه ریاضی دهم تجربی - آمادگی آزمون 23 شهریور

برای آمادگی بیشتر دانش آموزان جهت شرکت در آزمون و فراگیری هرچه بهتر مباحث نسبتا سنگین این بخش، خلاصه ای مفید از مباحث انتخابی در آزمون تهیه شده است. با آرزوی موفقیت:)

درسنامه ریاضی دهم تجربی - آمادگی آزمون 23 شهریور

درسنامه ریاضی دهم تجربی - آمادگی آزمون 23 شهریور

درسنامه ریاضی دهم تجربی - آمادگی آزمون 23 شهریور

درسنامه ریاضی دهم تجربی - آمادگی آزمون 23 شهریور

درسنامه ریاضی دهم تجربی - آمادگی آزمون 23 شهریور

درسنامه ریاضی دهم تجربی - آمادگی آزمون 23 شهریور

درسنامه ریاضی دهم تجربی - آمادگی آزمون 23 شهریور

نویسنده: مبینا عبیری