نمونه سوالات ریاضی دهم ( آمادگی آزمون 16 شهریور)

برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با انواع سوالات طرح شده از بخش مثلثات و عبارات جبری، تعدادی نمونه سوال از کتاب آبی انتخاب و گردآوری شد.

نمونه سوالات ریاضی دهم ( آمادگی آزمون 16 شهریور)

نمونه سوالات ریاضی دهم ( آمادگی آزمون 16 شهریور)

نمونه سوالات ریاضی دهم ( آمادگی آزمون 16 شهریور)

نمونه سوالات ریاضی دهم ( آمادگی آزمون 16 شهریور)

نمونه سوالات ریاضی دهم ( آمادگی آزمون 16 شهریور)

نمونه سوالات ریاضی دهم ( آمادگی آزمون 16 شهریور)

نمونه سوالات ریاضی دهم ( آمادگی آزمون 16 شهریور)

نمونه سوالات ریاضی دهم ( آمادگی آزمون 16 شهریور)

نمونه سوالات ریاضی دهم ( آمادگی آزمون 16 شهریور)

نمونه سوالات ریاضی دهم ( آمادگی آزمون 16 شهریور)

نمونه سوالات ریاضی دهم ( آمادگی آزمون 16 شهریور)

نویسنده: مبینا عبیری،‌ گردآوری شده از کتاب آبی