درسنامه شیمی دهم – آمادگی آزمون 16 شهریور

 عنصر‌ها در جدول دوره ای بر مبنای عدد اتمی یا تعداد الکترون‌های اتم خود، چیده شده اند.  اتم ساختاری لایه ای دارد و الکترون‌ها در لایه‌های پیرامون هسته با نظم ویژه ای حض

درسنامه شیمی دهم – آمادگی آزمون 16 شهریور

درسنامه شیمی دهم – آمادگی آزمون 16 شهریور

درسنامه شیمی دهم – آمادگی آزمون 16 شهریور

درسنامه شیمی دهم – آمادگی آزمون 16 شهریور

درسنامه شیمی دهم – آمادگی آزمون 16 شهریور

درسنامه شیمی دهم – آمادگی آزمون 16 شهریور

درسنامه شیمی دهم – آمادگی آزمون 16 شهریور