کنکور 98

شعر زنبور عسل

شعر در مورد زنبور عسل است که چه کارهایی انجام می‌دهد...

شعر زنبور عسل

شعر زنبور عسل


ای زنبور طلائی

نیش میزنی بلایی

پاشو پاشو بهاره

گل وا شده دوباره

پاشو پاشو بهاره

گل واشده دوباره

زمستونُ خوابیدی

خواب گلا رو دیدی

پاشو پاشو بهاره

عسل بساز دوباره

کندو داری تو صحرا

سر میزنی به هرجا

بشین به روی گلها

شادی ز بوی آنها

تو جنگل و تو بیشه

پر میزنی همیشه

پاشو پاشو بهاره

عسل بساز دوباره

پاشو پاشو بهاره عسل بساز دوباره

عسل خیلی شیرینه

تو دنیا بهترینه

میگم همیشه بابا

عسل بیار واسه ما

میگم همیشه بابا

عسل بیار واسه ما

اینه همیشه مَثَل

قوی میشیم با عسل

پاشو پاشو بهاره

عسل بساز دوباره

دستای ما پر زوره

بیماری ازما دوره

باعث خوشحالیه

برای قلب عالیه

عهد خدا تو قرآن

شفا میده به انسان

پاشو پاشو بهاره

عسل بساز دوباره

پاشو پاشو بهاره عسل بساز دوباره

ای زنبور طلایی

نیش میزنی بلایی

پاشو پاشو بهاره

گل وا شده دوباره

پاشو پاشو بهاره

گل واشده دوباره

زمستونو خوابیدی

خواب گلا رو دیدی

پاشو پاشو بهاره

عسل بساز دوباره

کندو داری تو صحرا

سرمیزنی به هر جا

بشین به روی گلها

شادی ز بوی آنها

تو جنگل و تو بیشه

پرمیزنی همیشه

پاشو پاشو بهاره

عسل بساز دوباره

پاشو پاشو بهاره

عسل بساز دوباره

عسل خیلی شیرینه

تو دنیا بهترینه

میگم همیشه بابا

عسل بیار واسه ما

میگم همیشه بابا

عسل بیار واسه ما

اینه همیشه مَثَل

قوی میشیم با عسل

پاشو پاشو بهاره

عسل بساز دوباره

دستای ما پرزوره

بیماری ازما دوره

باعث خوشحالیه

برای قلب عالیه

عهد خدا تو قرآن

شفا میده به انسان

پاشو پاشو بهاره

عسل بساز دوباره

پاشو پاشو بهاره

عسل بساز درباره