نفرات برتر کنکور 97 اعلام شد/ هرکدام چند سال کانونی بودند ؟

اسامی نفرات برتر کنکور 97 در گروه‌های آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی، زبان و هنر صبح امروز در نشست خبری در سازمان سنجش کشور اعلام شد.

نفرات برتر کنکور 97 اعلام شد/ هرکدام چند سال کانونی بودند ؟نفرات برتر هر يك از گروه هاي آزمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان آزمون سراسري سال 1397 و نتایج کانونی ها به شرح ذيل اعلام مي گردد.نفرات برتر کنکور 97 اعلام شد/ هرکدام چند سال کانونی بودند ؟اسامی نفرات برتر کنکور 97- گروه آزمایشی علوم تجربی

1 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها امیرضا براتی 
از قوچان

رتبه 1
تجربي کشور
4 سال دانش آموز کانون 

چهارم و پنجم دبستان و از دوم دبيرستان (66 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
2 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها علی عبداله زاده 
از تربت حيدريه

رتبه 2
تجربي کشور
2 سال دانش آموز کانون 

از سوم دبیرستان (49 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
3 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها عرفان آبادیفرد 
از تبريز

رتبه 3
تجربي کشور
7 سال دانش آموز کانون 

 سوم تا پنجم دبستان و از اول دبیرستان (104 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
4 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها امیررضا صدریکتا 
از كرج

رتبه 4
تجربي کشور
4 سال دانش آموز کانون 

 از دوم دبیرستان (34 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
5 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها سارا کمالی زنوزی 
از تبريز

رتبه 5
تجربي کشور
4 سال دانش آموز کانون 

از اول دبیرستان (73 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
6 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها علی افخمی نیا 
از اروميه

رتبه 6
تجربي کشور
6 سال دانش آموز کانون 

پنجم دبستان ، دوم و سوم راهنمایی و از دوم دبیرستان (91 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
7 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها امیرحسین زارع 
از بيرجند

رتبه 7
تجربي کشور
3 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان (64 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
8 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها سیدشایان شجاعی 
از مشهد

رتبه 8
تجربي کشور
3 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان (43 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
9 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها آرمان زینالی 
از تالش

رتبه 9
تجربي کشور
4 سال دانش آموز کانون 

از اول دبیرستان (74 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
10 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها پریا ولیزاده ایلخچی 
از تبريز

رتبه 10
تجربي کشور
5 سال دانش آموز کانون 

از سوم راهنمایی (84 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون

اسامی نفرات برتر کنکور 97 - گروه آزمایشی ریاضی

1 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها علیرضا شاطری 
از بابلسر

رتبه 1
رياضي کشور
3  سال دانش آموز کانون 

اول دبیرستان و از سوم دبیرستان (49 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
2 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها محمدصادق کشاورزی 
از تهران

رتبه 2
رياضي کشور
3 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان (34 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
3 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها بهار رادمهر 
از قم

رتبه 3
رياضي کشور
3 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان (52 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
4 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها محمدرضا اسکندری 
از تهران

رتبه 4
رياضي کشور
3 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان (21 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
5 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها روزبه امین تفرشی 
از تهران

رتبه 5
رياضي کشور
1 سال دانش آموز کانون 

از چهارم دبیرستان (4 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
6 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها سجاد فقفور مغربی 
از تهران

رتبه 6
رياضي کشور
2 سال دانش آموز کانون 

از سوم دبیرستان (15 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
7 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها علی سالارحسینی 
از بندرعباس

رتبه 7
رياضي کشور
6 سال دانش آموز کانون 

از دوم راهنمایی (123 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
8 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها امیر حسین استقامت 
از يزد

رتبه 8
رياضي کشور
6 سال دانش آموز کانون 

از دوم راهنمایی (127 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
9 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها احمد سلیمی 
از بندرعباس

رتبه 9
رياضي کشور
4 سال دانش آموز کانون 

از اول دبیرستان (63 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
10 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها عرفان مظفری 
از شهركرد

رتبه 10
رياضي کشور
سال دانش آموز کانون 

سوم راهنمایی - اول دبیرستان (30 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون

اسامی نفرات  برتر کنکور 97 - گروه علوم انسانی 

1
فاطمه ملکی
از تهران 

رتبه 1 
انسانی کشور


2 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها طنین زاهدی کیا 
از اصفهان

رتبه 2
انسانی کشور
1 سال دانش آموز کانون 

از چهارم دبیرستان (17 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
3 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها علی مرتضی قلی 
از تهران

رتبه 3
انسانی کشور
3  سال دانش آموز کانون 

چهارم و پنجم دبستان و چهارم دبیرستان (38 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
4 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها فرنوش فخار 
از كاشان

رتبه 4
انسانی کشور
2 سال دانش آموز کانون 

 پنجم دبستان و چهارم دبیرستان (34 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
5 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها محمدامین زارع 
از تهران

رتبه 5
انسانی کشور
1 سال دانش آموز کانون 

از چهارم دبیرستان (3 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
6 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها محسن سلیمانی 
از تهران

رتبه 6
انسانی کشور
1 سال دانش آموز کانون 

از چهارم دبیرستان (2 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
7
غزال رضایی
از تهران

رتبه 7 
انسانی کشور


8
نیما جواهری
از کامیاران

رتبه 8 
انسانی کشور


9
حلیه فراست
از تهران

رتبه 9 
انسانی کشور


10 نفرات برتر کنکور سراسري سال 97 / نتايج کانوني ها علیرضا فتحی 
از ساري

رتبه 10
انسانی کشور
1 سال دانش آموز کانون 

از چهارم دبیرستان (16 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
اسامی نفرات برتر کنکور 97 - گروه آزمایشی زبان‌های خارجه

1 نفرات برتر کنکور سراسری سال 97 / نتایج کانونی ها علی عبدله زاده 
از تربت حیدریه

رتبه 1
زبان کشوری
5 سال دانش آموز کانون 
از سوم دبیرستان (49 آزمون)
مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون

2 نفرات برتر کنکور سراسری سال 97 / نتایج کانونی ها
پریسا علاوی طوسی
 از سمنان 

رتبه 2
زبان کشوری
1 سال دانش آموز کانون

از دوم دبیرستان (۳۳ آزمون)

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون

3
محمد کاظمی 
از کرج 
رتبه 3
زبان کشوری 
رتبه های برتر کنکور هنر 97 :


رتبه 1 : فروغ رنجبر از اصفهان

رتبه 2 : آذین دهقان منشادی از تهران 

رتبه 3 : نگار علی محمدی از تهران برای مشاهده سایر رتبه های برتر کانون در کنکور 97  بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید.رتبه های برتر کشوری در رشته ریاضی


رتبه های برتر کشوری در رشته تجربی


رتبه های برتر کشوری در رشته انسانیرتبه های برتر کشوری در رشته هنر 


رتبه های برتر کشوری در رشته زبان


رتبه های برتر کانون در کنکور 97 در شهر شما
منبع :