چگونه زیست‌شناسی را مطالعه کنیم؟

در فصل­های حفظی و ادراکی، اول جزوه را به منظور رسیدن به عمق نسبی و بعد کتاب درسی را برای رسیدن به عمق آن‌ها مطالعه کنید و سپس ارتباط مطالب را در ذهن برقرار کنید.

چگونه زیست‌شناسی را مطالعه کنیم؟

انواع مطالب در زیست‌شناسی به سه دسته تقسیم می­شوند:

  • 1. فصل­های حفظی و ادراکی

  • 2. فصل­های محاسباتی

  • 3. فصل­های حفظی

در مطالعه‌ی فصل­های حفظی باید کتاب درسی را بیش‌تر بخوانید.

در فصل­های حفظی و ادراکی، اول جزوه را به منظور رسیدن به عمق نسبی و بعد کتاب درسی را برای رسیدن به عمق آن‌ها مطالعه کنید و سپس ارتباط مطالب را در ذهن برقرار کنید.

در مطالعه‌ی زیست‌شناسی باید فصل­ها را با هم ترکیب کنید. جلوتر از معلم پیش بروید؛ یعنی پیش­خوانی کنید.

تعداد منابع زیادی را مطالعه نکنید؛ زیرا کثرت منابع باعث سردرگمی می­شود. با یک منبع جلو بروید. اگر توانایی­های‌تان بیش‌تر از منبع انتخابی بود می­توانید منبع خود را تغییر دهید و به‌تدریج به صورت منطقی حرکت کنید.