روش مطالعه درس عربی

بیان روش درست مطالعه مفهومی و ریز به ریز درس عربی در رشته انسانی

روش مطالعه درس عربی

به نام خدا

درس عربی در رشته انسانی یکی ازمهم ترین درس ها است .پس برای موفق شدن در کنکور و ازمون ها باید به ان توجه ویژه ای شود و خواندن ان باید به صورت مفهومی و ریز به ریز انجام شود.متن عربی درس ها به دقت مطالعه کنید و به نکات مخفی قواعدی که درمتن درس ها پنهان است دقت کنید و قواعدمربوط به هر درس را به خوبی یادبگیرید. حال چیزی که بسیاراهمیت دارد تست زدن دراین درس است.پس ازمطالعه هردرس تست های مربوط به ان رابزنید و تست های غلط را تحلیل کنید و دوباره بزنید و پس ازاینکه چند درس را مطالعه کردید به صورت ازمونی تست های ترکیبی بزنید تانقاط قوت و ضعف شما اشکارشود و توجه داشته باشید که روی نقاط ضعف خودبسیارتمرین کنید تابه نقاط قوت شما تبدیل شوند

**پس ازازمون ها ازتحلیل تست به تست این درس غافل نشوید

انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی