کنکور 98

دو برنامه‌ی ویژه برای دو کنکور متفاوت

کنکور 98 با کنکور سال‌های قبل یک تفاوت اساسی دارد. امسال کنکوری در پیش داریم که شامل دو نوع دفترچه‌ی سؤال برای دو گروه متفاوت است.

دو برنامه‌ی ویژه برای دو کنکور متفاوت

کنکور 98 با کنکور سال‌های قبل یک تفاوت اساسی دارد. امسال کنکوری در پیش داریم که شامل دو نوع دفترچه‌ی سؤال برای دو گروه متفاوت است. یک گروه دوازدهمی‌ها هستند که اولین کنکور خود را تجربه می‌کنند و گروه دوم، فارغ‌التحصیلان نظام قدیم هستند.

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها نیز با این شرایط منطبق شده است و برای هر دو گروه از دانش‌آموزان برنامه‌ی بسیار دقیق و متفاوتی را در خلال آزمون‌ها در طول این یک سال در نظر گرفته است.

در برنامه‌ی راهبردی دانش‌آموزان پایه‌ی دوازدهم در تابستان، درس‌های اختصاصی دهم و یازدهم اجباری است (به استثنای دو آزمون) و درس‌های اختصاصی دوازدهم نیز به صورت اختیاری به دانش‌آموزان ارائه خواهد شد. درس‌های عمومی پایه‌ی یازدهم را نیز شامل می‌شود و در هر آزمون 10 سؤال ضمیمه‌ی کنکور سراسری نیز گنجانده خواهد شد. سؤالات پایه‌ی دهم در خلال آزمون‌ها به صورت نیمه‌پوششی است و مطالب در تابستان سه بار مرور خواهند شد؛ ولی مباحث پایه‌ی یازدهم در هر آزمون به صورت مستقل است؛ یعنی بودجه‌بندی هر آزمون در آزمون بعدی تکرار نخواهد شد.

برای فارغ‌التحصیلان نیز درس‌های سوم اختیاری و درس‌های دوم وبه صورت اجباری در برنامه ارائه خواهد شد. فارغ‌التحصیلان باید توجه کنند که برنامه‌ی تابستان امسال با سال‌های گذشته متفاوت است.