بهترین زمان برای تحلیل آزمون‌ها

تحلیل آزمون، مرحله‌ی بسیار مهمی در آزمون دادن است؛ اما آیا می‌دانید بهتر است این مرحله چه زمانی انجام شود؟

بهترین زمان برای تحلیل آزمون‌ها

تحلیل آزمون، مرحله‌ی بسیار مهمی در آزمون دادن است؛ اما آیا می‌دانید بهتر است این مرحله چه زمانی انجام شود؟

درواقع هر چه فاصله‌ی بین شرکت در آزمون و تحلیل آن کم‌تر باشد، بازده و اثرگذاری آن بهتر خواهد بود. جمعه عصرها بهترین زمان است که پس از دریافت کارنامه، تحلیل آزمون و نیز برنامه‌ریزی برای آزمون بعدی را انجام دهید. کم‌ کردن فاصله‌ی بین آزمون با تحلیل آن موجب‌ می‌شود تا یادگیری بهتری داشته باشید و نکات و درس‌های جدیدی که از هر آزمون استخراج‌ می‌کنید، در ذهن شما ثبت شود.

ضمن این‌که تحلیل در زمان مناسب، فرصت کافی برای یادگیری نکات و رسیدن به مرحله‌ی تسلط را برای آزمون‌های بعدی به شما‌ می‌دهد.

با تحلیل به‌موقع و دقیق در هر آزمون، فرایند یادگیری خود را تکمیل کنید.