برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «شبکه و نرم‌افزار رایانه»

رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه در گروه برق و رایانه از شاخه فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است. در این مطلب، با برنامه سه ساله و کتاب‌های درسی این رشته آشنا می‌شوید.

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «شبکه و نرم‌افزار رایانه»

رشته «شبکه و نرم‌افزار رایانه» یا کامپیوتر، در گروه برق و رایانه و در زمینه صنعت از شاخه فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است. 

در زیر، با کلیه کتاب‌های درسی این رشته آشنا می‌شوید. ابتدا کتاب‌های درسی مشترک پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان و سپس کتاب‌های درسی اختصاصی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه در پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان معرفی می‌شوند. 

با کلیک روی هر تصویر، می‌توانید فایل‌های Pdf کتاب‌ درسی مورد نظر را از پایگاه کتاب‌های درسی آموزش و پرورش دانلود کنید.

جدول مواد درسی سه ساله رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه را در فایل ضمیمه (پایین همین صفحه) ببینید.


کتاب‌های مشترک پایه دهم هنرستان

دین و زندگی 1دین و زندگی 1عربی، زبان قرآن 1عربی، زبان قرآن 1فارسی و نگارش 1فارسی و نگارش 1انگلیسی 1انگلیسی 1
جغرافیای ایرانجغرافیای ایرانکتاب کار انگلیسی 1کتاب کار انگلیسی 1الرامات محیط کارالزامات محیط کارریاضی 1ریاضی 1


کتاب‌های مشترک پایه یازدهم هنرستان

دین و زندگی 2دین و زندگی 2فارسی و نگارش 2فارسی و نگارش 2تاریخ معاصر ایرانتاریخ معاصر ایرانانسان و محیط زیستانسان و محیط زیست
هنرهنرتفکر و سواد رسانه‌ایتفکر و سواد رسانه‌ایکارگاه نوآوری و کارآفرینیکارگاه نوآوری و کارآفرینیریاضی 2ریاضی 2


کتاب‌های اختصاصی دهم هنرستان رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه

نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌اینصب و راه‌اندازی
 سیستم‌های رایانه‌ای
تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازیتولید محتوای الکترونیک
و برنامه‌سازی
دانش فنی پایهدانش فنی پایهنقشه‌کشی رایانه‌اینقشه‌کشی فنی رایانه‌ای
فیزیکفیزیکهمراه هنرجوهمراه هنرجو


کتاب‌های اختصاصی یازدهم هنرستان رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه

توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهتوسعه برنامه‌سازی و
پایگاه داده
پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وبپیاده‌سازی سیستم‌های
اطلاعاتی و طراحی وب
شیمیشیمی
کاربرد فناوری‌های نوینکاربرد فناوری‌های نوین
همراه هنرجوهمراه هنرجو