برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «گرافیک»

رشته «گرافیک» در گروه هنر از شاخه فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است. در این مطلب با برنامه درسی سه ساله و کتاب‌های درسی این رشته آشنا می‌شوید.

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «گرافیک»

رشته «گرافیک» در گروه هنر از شاخه فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است. 

در زیر، با کلیه کتاب‌های درسی این رشته آشنا می‌شوید. 

ابتدا کتاب‌های درسی مشترک پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان و سپس کتاب‌های درسی اختصاصی رشته گرافیک در پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان معرفی می‌شوند. 

با کلیک روی هر تصویر، می‌توانید فایل‌های Pdf کتاب‌ درسی مورد نظر را از پایگاه کتاب‌های درسی آموزش و پرورش دانلود کنید.


جدول مواد درسی سه ساله رشته گرافیک را در فایل ضمیمه (پایین همین صفحه) ببینید.


کتاب‌های مشترک پایه دهم هنرستان

دین و زندگی 1دین و زندگی 1عربی، زبان قرآن 1عربی، زبان قرآن 1فارسی و نگارش 1فارسی و نگارش 1زبان انگلیسی 1انگلیسی 1
جغرافیای ایرانجغرافیای ایرانکتاب کار انگلیسی 1کتاب کار انگلیسی 1الرامات محیط کارالزامات محیط کارریاضی 1ریاضی 1


کتاب‌های مشترک پایه یازدهم هنرستان

دین و زندگی 2دین و زندگی 2فارسی و نگارش 2فارسی و نگارش 2تاریخ معاصر ایرانتاریخ معاصر ایرانانسان و محیط زیستانسان و محیط زیست
هنرهنرتفکر و سواد رسانه‌ایتفکر و سواد رسانه‌ایکارگاه نوآوری و کارآفرینیکارگاه نوآوری و کارآفرینیریاضی 2ریاضی 2


کتاب‌های اختصاصی دهم هنرستان رشته گرافیک

تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر ایرانمبانی هنرهای تجسمیمبانی هنرهای تجسمیطراحی 1طراحی 1عکاسی 1عکاسی 1
علم مناظر و مرایاعلم مناظر و مرایاخوشنویسیخوشنویسی
شیمیشیمی


کتاب‌های اختصاصی یازدهم هنرستان رشته گرافیک

تاریخ هنر جهانتاریخ هنر جهانطراحی 2طراحی 2مدیریت تولیدمدیریت تولید
فیزیکفیزیکعکاسی 2عکاسی 2کارگاه چاپ دستی 1کارگاه چاپ دستی 1