درس زیست شناسی کنکور 97 چگونه بود؟

تحلیل درس زیست شناسی کنکور تهیه شده توسط نازگل اکبری و امیر محمد پیرنیا

درس زیست شناسی  کنکور 97 چگونه بود؟

سلام 

در فایل پیوست به نکاتی از کنکور اشاره شده است.

این نکات به برنامه ریزی درست شما در درس زیست شناسی کمک می کند.

 نازگل اکبری و امیر محمد پیرنیا.