خلاصه بخش خازن - فیزیک

درسنامه بخش خازن فیزیک یازدهم تهیه شده توسط محمد امین خادم بشیری

خلاصه بخش خازن - فیزیک

درسنامه بخش خازن برای آزمون 5 مرداد


تهیه شده توسط محمدامین خادم بشیری دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران