راهکارهایی برای مهار اضطراب

این راهکارها کمک می‌کند تا دانش‌آموزان بتوانند با آرامش درس بخوانند و دچار اضطراب نشوند.

راهکارهایی برای مهار اضطراب

این راهکارها کمک می‌کند تا دانش‌آموزان بتوانند با آرامش درس بخوانند و دچار اضطراب نشوند.

1. برنامه‌ریزی تحصیلی

2. شناخت توانایی‌های درونی و تلاش برای تقویت نقاط ضعف

3. داشتن انتظار در حد توانایی و عدم تخریب شخصی با وجود توانایی‌های فردی

4. استفاده از تکنیک‌های جدید آموزشی و ایجاد فضایی مفرح و شاد برای آموزش به دانش‌آموزان

5. استفاده از روش‌های پیشرفته‌ی مطالعاتی به‌ویژه در زمینه‌ی فراموشی مطالعه