نکته‌های مهم پودمان 1 «تولید محتوای الکترونیک» کامپیوتر دهم

نکته‌های مهم پودمان 1 مبحث «کار با ابزارهای ساده گرافیکی» درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه

نکته‌های مهم پودمان 1 «تولید محتوای الکترونیک» کامپیوتر دهم

درس: تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی 

پایه : دهم هنرستان

رشته: شبکه و نرم‌افزار رایانه

نکته‌های مهم پودمان 1 مبحث «کار با ابزارهای ساده گرافیکی»

- مقایسه تصاویر نقش بیتی و برداری

- انواع عملیات Transform


سمانه زادعباس

رتبه 2 کامپیوتر 96