گفت‌وگوی دکتر حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش با برنامه‌ی رادیویی زنگ برنامه‌ریزی

دکتر حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش، روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه در یک گفت‌وگوی تلفنی با برنامه‌ی رادیویی زنگ برنامه‌ریزی، نکات مهمی خطاب به داوطلبان کنکو بیان کردند. متن این گفت‌وگو را در ا...

گفت‌وگوی دکتر حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش با برنامه‌ی رادیویی زنگ برنامه‌ریزی
آزمون‌هاي سال‌هاي گذشته را شبيه‌سازي کنيد
 
 تهيه و تنظيم: عاطفه بنايي

آقاي دکتر توکلي! اکنون که زمان ثبت نام دانشآموزان فني و حرفهاي براي کنکور سال 90 به پايان رسيده است، براي اين عزيزان چه توضيحي داريد؟

همانطور که قبلاً هم اعلام شد، ثبت نام براي شرکت در آزمون دوره‌‌هاي کارداني پيوستهي نظام جديد آموزشکدههاي فني و حرفهاي و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي سال 90، منحصراً از طريق شبکهي اينترنت سازمان سنجش آموزش کشور، از روز دوشنبه 19/2/90 آغاز شد و در روز يکشنبه 25/2/90 هم پايان گرفت. در اين آزمون، دارندگان گواهينامهي پايان تحصيلات دورهي متوسطهي نظام جديد، در يکي از رشتههاي شاخههاي فني و حرفهاي و کار و دانش يا دانشآموزان شاغل به تحصيل، در يکي از رشته‌‌هاي فني و حرفه‌‌اي و کار و دانش که حداکثر تا شهريورماه 1390 فارغالتحصيل شوند و هم‌‌چنين دارندگان ديپلم فني و حرفه‌‌اي دورهي 4 سالهي نظام قديم، مجاز به ثبت نام بودند.

بر اساس برنامهي زماني پيشبينيشده، کارت ورود به جلسه و برگهي راهنماي شرکت در آزمون، از طريق شبکهي اينترنت سازمان از روز دوشنبه 3/5/90 لغايت 6/5/90 در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شد و بر اساس برنامه، آزمون دورههاي کارداني پيوستهي نظام جديد سال 90، در 41 کد رشتهي امتحاني در روز جمعه 7/5/90 برگزار خواهد شد.

آزمون داوطلبان هر يک از رشتههاي امتحاني، شامل دروس عمومي، پايه و اختصاصي خواهد بود. آزمون دروس عمومي و پايه به منظور تشخيص ميزان آمادگي داوطلبان در زمينهي دروس عمومي و در حدود کتب دورهي 3 سالهي متوسطهي شاخهي فني و حرفهاي نظام جديد خواهد بود. دروس اختصاصي هم براي هر يک از رشتهها با توجه به جداولي که در دفترچهي راهنما درج شده است، طراحي خواهد شد. در آزمون دورههاي کارداني پيوستهي نظام جديد سال 1390، جمعاً حدود 125 هزار نفر پذيرش ميشوند که از اين تعداد، 34 هزار نفر براي دورههاي روزانهي آموزشکدههاي فني و حرفهاي و تعداد 76 هزار نفر براي مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي، 15 هزار نفر هم براي دورههاي شبانهي مراکز آموزشي پذيرش خواهند شد و فهرست اسامي پذيرفتهشدگان نهايي رشتههاي متمرکز، در دههي آخر شهريورماه به همراه فهرست اسامي معرفيشدگان چند برابر ظرفيت رشتههاي نيمهمتمرکز اعلام خواهد شد.

آقاي دکتر توکلي! در صحبتهايتان اشاره کرديد به مواد آزموني که داوطلبان بايد مطالعه کنند. آيا نمرات درسي داوطلبان هم در نتيجهگيري آنها تأثيرگذار خواهد بود؟

ما براي فني و حرفه‌‌ايها به صورت دورههاي ديگر دبيرستان، امتحانات نهايي سراسري نداريم. به همين دليل همان نمراتي را که مشخص شده است، براي داوطلبان فني و حرفهاي در نظر ميگيريم.

آيا براي آزمون سراسري، ظرفيت دانشگاهها نسبت به گذشته تغيير کرده است و بفرماييد که چه تعداد متقاضي وجود دارد و از اين متقاضيان چه تعداد، پذيرفته خواهند شد؟

امسال براي آزمون سراسري، 000/136/1 نفر، تقاضانامهي الکترونيکي ثبت نام را تکميل کردند و با توجه به بررسيهايي که انجام شد، عدهاي از دانشآموزان، کد پيگيري خود را که 16رقمي بود، دريافت کرده بودند، اما ثبت نام آنها انجام نشده بود؛ بنابراين از آنها خواسته شد در فرصت تعيينشده، حتماً به سايت سازمان سنجش مراجعه کنند و کد رمز و شمارهي پروندهي مندرج در کارت اعتباري خود را وارد کنند و وضعيت ثبتنامي خود را مشاهده کنند. همچنين اعلام کرديم که اگر ثبت نام داوطلب انجام شده باشد، مشخصات شناسنامهاي در اختيار داوطلب براي مشاهده و پرينت قرار خواهد گرفت؛ در غير اين صورت بازهي زماني جديدي در نيمهي ارديبهشتماه اعلام شد تا داوطلب مجدداً ثبت نام کند.

ظرفيت پذيرش دانشجو همانند دورههاي سال گذشته است که براي دورههاي روزانه، شبانه، نيمهحضوري، مجازي و بينالمللي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي خواهد بود و اين در حالي است که مجموع ظرفيت پذيرش دانشجو در مؤسسه‌‌ها و مراکز و دانشگاههاي دولتي و غير دولتي، به مراتب بالاتر از رقم داوطلبان شرکت‌‌کننده در آزمون سراسري است. هماکنون رقابت داوطلبان با افزايش ميزان ظرفيت پذيرش در مراکز آموزش عالي دولتي و غير دولتي کشور به رقابت در رسيدن به رشتهها و دانشگاههاي خاص تبديل شده است؛ همچنين دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي و مراکز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش. اگر خاطرتان باشد ما سال گذشته، 517 هزار نفر را به عنوان قبولشدگان رشتههاي متمرکز آزمون سراسري سال 89 اعلام کرديم که با توجه به ظرفيتهايي که تابهحال به سازمان سنجش رسيده است و انشاءالله پس از تأييد مراجع قانوني در دفترچهي شمارهي 2 درج خواهد شد، حدس ميزنيم که ظرفيتها از سال گذشته کمتر نخواهد شد.

نحوهي انتخاب شهر براي داوطلبان فني و حرفهاي به چه صورت است و چند انتخاب دارند؟

دفترچهي راهنما در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت و بر روي سايت هم قرار داده خواهد شد. به داوطلبان هر يک از کد رشتههاي امتحاني با توجه به ضوابطي که اعلام شده و مسئلهي بومي بودن، که در اصل، استان محل اخذ ديپلم آنها به عنوان بومي تلقي ميشود، توصيه شده است که رشتهي خود را در استان بومي خود به عنوان اولين انتخاب، انتخاب کنند. هر داوطلب مي‌‌تواند 50 کد رشتهي محل را از ميان کد رشتهي محلهاي رشتهي امتحاني خودش انتخاب کند. البته در صورت وجود، چه در دوره‌‌هاي روزانه و چه در دورههاي شبانه و چه در آموزشکده‌‌هاي فني و حرفه‌‌اي يا اگر علاقهمند باشند مؤسسات غير انتفاعي هم ميتوانند انتخاب کنند که هنگام ثبت نام صورت خواهد گرفت. به عبارت ديگر، مانند ساير آزمونها، ما بعد از اين امتحان، به داوطلب کارنامه نميدهيم که وضعيت خود را ببيند و بعد، انتخاب رشته کند يا چند برابر را به عنوان افراد مجاز انتخاب کنيم، بلکه همانند سال گذشته، داوطلب 50 انتخاب خود را در فرم تقاضانامه درج خواهد کرد و بر اساس آن گزينش خواهد شد.

آقاي دکتر! با توجه به اينکه داوطلبان کمتر از يک ماه ديگر زمان دارند، چه توصيهاي براي اين عزيزان داريد؟

منابع طرح سؤالات عمومي و اختصاصي در دفترچهي راهنما درج شده و در سايت سنجش هم قرار دارد. چه سؤالات عمومي که شامل 4 درس است و چه سؤالات اختصاصي، در حد اطلاعات علمي کتب نظام جديد آموزش متوسطهي سالي- واحدي طراحي ميشوند و داوطلباني که در آزمون شرکت ميکنند، چه فارغالتحصيلان نظام قديم باشند و چه نظام جديد، بايد اين مواد آزمون را امتحان دهند. سؤالات هم به صورت تستي 4 گزينهاي خواهد بود و از اين منابع خارج نخواهد بود. از بخشها و قسمتهايي که وزارت آموزش و پرورش حذف کرده باشد، به هيچ عنوان سؤال طراحي نخواهد شد. همانند سالهاي گذشته سؤالات، مفهومي خواهد بود و اين به منزلهي دشوار بودن سؤالات نيست، بلکه نشانگر آن است که کساني که کتب درسي را دقيقاً مطالعه کرده باشند، ميتوانند به سؤالات امتحاني پاسخ دهند. داوطلبان با توجه به برنامهريزيهايي که تابهحال انجام دادهاند، در اين فرصت باقيمانده با توجه به يادگيريهايي که انجام داده‌‌اند، دروس را مرور کنند يا از مباحثي که در يادگيري آن مشکل داشتهاند يا به فراموشي سپردهاند يادداشتبرداري کنند و به يادگيري آنها بپردازند. همچنين ميتوانند در منزل، از خودشان آزمون بگيرند و با توجه به ضرايب و اهميت دروس، آزمونهاي سالهاي گذشته را شبيهسازي کنند تا بتوانند مهارت مديريت زمان در جلسهي آزمون را فرا بگيرند.

دانشآموزي، دو سال در منطقهي 3 درس خوانده و يک سال در منطقهي 2. اين فرد، جزو کدام منطقه محسوب ميشود؟

با توجه به ضوابطي که وجود دارد، منطقهي مرفهتر، يعني منطقهي 2، براي داوطلب در نظر گرفته ميشود.