مهدی براتی: تحلیل سوال‌های فیزیک کنکور تجربی 97

در زیر مهدی براتی تحلیلی از سوال‌های فیزیک کنکور تجربی 97 ارائه می‌دهد

مهدی براتی: تحلیل سوال‌های فیزیک کنکور تجربی 97


دانش آموزان عزيز رشته تجربي سلام خسته نباشيد و خدا قوت ميگم بهتون 🌹 اميدوارم كه آزمون ايده آلي رو پشت سر گذاشته باشيد\

 در ادامه به تحليل تك به تك سوالات فيزيك آزمون مي پردازيم 

نكته و تغيير قابل توجه آزمون امسال (همانند رشته رياضي) تغيير ترتيب سوالات مباحث مختلف بود (ترتيب: فيزيك١ - فيزيك ٢ - فيزيك ٣ - فيزيك پيش | به ترتيب فصول)

 ٢٠٦) سوال بسيار ساده و روتيني بود و روحيه ي خوبي رو به داوطلبين براي استارت درس فيزيك ميداد (سطح:آسان)

 ٢٠٧) اين سوال تركيبي از ٢ سوال ديگر هستش كه يكي از آنها با استفاده از روش نيوتن و ديگري با استفاده از تكنيك و فرمول جابجايي تصوير و رابطه ي اون با بزرگنمايي در دو حالت ديگر حل ميشود (سطح : متوسط) ٢٠٨) سوال بسيار راحتي كه فقط با دونستن اين نكته كه طول جسم و تصوير زماني با هم برابر است كه جسم و همچنين تصويرش بر روي 2C قرار بگيرد، حل ميشود(سطح :آسان)

٢٠٩) براي حل اين سوال بايد يك بار رابطه ي پايستگي انرژي و بار ديگر رابطه ي ناپايستگي انرژي را مينوشتيم و با يك جايگذاري ساده، سوال را حل ميكرديم ( سطح: متوسط)

 ٢١٠) سوال روتين و متداولي كه با نوشتن رابطهٌ چگالي و بعد نسبت هاي جرم (كه برابر بودند) و حجم(رابطهٌ حجم مكعب و مخروط) به سادگي حل ميشد ( سطح : متوسط)

 ٢١١) سوالي بسيار ساده از علوم دوره راهنمايي ! (سطح: بسيار آسان)

 ٢١٢) در اين سوال با استفاده از نوشتن رابطه انبساط طولي و به دست آوردن نسبت تغييرات طول به طول اوليه و يك جاگذاري، خواسته سوال بدست مي آمد و از آنجايي كه هر دو پارامتر داده و خواسته شده مربوط به طول بودند و مثلا يكي طول و ديگري سطح نبود، احتمال اين خطا هم صفر ميشد (سطح: متوسط)

٢١٣) اين تست با استفاده از نوشتن قانون گازهاي كامل حل ميشد. تنها نكته دونستن رابطه تبديل حجم از ليتر به سانتي متر مكعب و تبديل درجه سانتي گراد به كلوين بود (سطح: آسان)

 ٢١٤) ميشه گفت كه سخت ترين سوال آزمون همين سوال هستش كه فارق از روند حل فيزيكي و نوشتن روابط مربوط به قانون كولن، محاسبات رياضياتي بسيار دشواري رو داشت و بايد در نگاه اول از اون مي گذشتيم و حلش رو به دور دوم (در صورت وجود!) موكول ميكرديم (سطح: بسيار دشوار)

 ٢١٥) اين سوال با يكبار نوشتن فرمول ميدان الكتريكي ناشي از بار الكتريكي و همچنين قانون كولن و تركيب آنها باهم بدون پيچيدگي خاصي حل ميشد (سطح: متوسط)

 ٢١٦) در اين سوال با دونستن روش تقسيم ولتاژ بين خازن ها و نوشتن رابطه مربوط به فروريزش الكتريكي براي خازني كه ولتاژ فروريزش آن از بقيه كمتر است، حل ميشد (سطح: متوسط)

 ٢١٧) عمدتا در اين تيپ سوال نحوه ي تغيير جريان يك شاخه و تغيير اختلاف پتانسيل يك جز مورد سوال قرار ميگرفت كه اين بار نحوه ي تغيير جريان ها در ٢ شاخه ي مختلف پرسيده كه با همان نكات قبلي (و يا با تكنيك خيلي سريع و ساده) حل ميشد (سطح: متوسط)

 ٢١٨) در اين سوال ابتدا بايد با استفاده از رابطه ي توان مصرفي، اختلاف پتانسيل دو سر مقاومت مشخص شده رو بدست مي آورديم و باز با توجه به نسبت V ها در مقاومت هاي سري و موازي، اختلاف پتانسيل ٢ سر تمامي (معادل) مقاومت هاي سمت راست باتري كه با آن موازي و اختلاف پتانسيل برابري دارند را محاسبه ميكنيم (سطح: متوسط)

 ٢١٩) با توجه به رابطه ميدان مغناطيسي در اطراف سيم راست حامل جريان و همچنين جهت ميدان ها در نقاط مشخص شده و برايند گيري از آنها، ميدان ها را بدست مي آوريم و بعد باهم مقايسه ميكنيم؛ براي سادگي كار ميتوانيم براي i و d يك مثال بزنيم (سطح: ساده)

 ٢٢٠) سوال بسيار متداول كه با نوشتن فرمول نيروي محركه القايي و رابطه آن با جريان (dI/dt) و ماكسيمم قرار دادن آن () به جواب ميرسيم (سطح: آسان)

 ٢٢١) خيلي راحت با نوشتن رابطه مستقل از زمان، سرعت رسيدن به زمين را بدست مياريم و با توجه به ثابت بودن شتاب، براي رسيدن به سرعت متوسط، از سرعت هاي اول و آخر حركت ميانگين ميگيريم. فقط بايد دقت كنيم كه سرعت رسيدن به زمين به سمت پايين و منفي است (سطح: متوسط)

 ٢٢٢) از سوالات سطح بالاي اين آزمون بود كه نياز به استفاده از چند رابطه و يا تسلط بر مفاهيم و استفاده از روش تصاعد داشت (سطح: دشوار)

 ٢٢٣) تيپ نسبتا جديدي بود كه بجاي نمودار a-t ، نمودار a-x داده شده بود كه البته بازهم با استفاده از روش تصاعد، تقريبا راحت و بدون پيچيدگي حل ميشد (سطح: متوسط رو به بالا)

 ٢٢٤) سوال تركيبي از حركت شناسي و ديناميك كه ابتدا شتاب را از رابطه ي مستقل از زمان بدست مياوريم و بعد آن را در زيگما F قرار ميدهيم... (سطح: متوسط)

 ٢٢٥) روند اصلي حل سوال، تشكيل زيگما F در ٢ حالت مختلف براي ٢ جسم است. اما با توجه به مفاهيم ميشد بدون حل كردن عددي، به گزينه درست رسيد (سطح: متوسط رو به بالا) ٢٢٦) به غير از تشكيل زيگما F بصورت جداگانه براي m1 و m2، ميشد با نوشتن يك تناسب، خيلي سريع F و در ادامه با قانون هوك، تغيير طول فنر را بدست آورد (سطح: متوسط)

 ٢٢٧) با توجه به مقدار سرعت ماكسيمم، Aw بدست ميايد و بعد هم به سراغ رابطه ي انرژي مكانيكي ميرويم و جايگذاري... (سطح: ساده)

 ٢٢٨) با تسلط بر روي ويژگي نقاط مهم در حركت نوساني (مركز و ٢سر پاره خط) و وضعيت سرعت و شتاب و نيرو در اين نقاط، به راحتي سوال حل ميشد (سطح: آسان)

 ٢٢٩) مثل كنكور رياضي، طراح در اين سوال نموداري، نقاطي را مدنظر داشت كه نسبت مكان آنها به دامنه، فاز مشخصي را به مت نميداد و بايد با توجه به قرينگي سوال رو حل ميكرديم (سطح: متوسط)

 ٢٣٠) با استفاده از تراز نسبي شدت صوت و همچنين رابطه شدت صوت (I) با فاصله از چشمه (d) به راحتي سوال حل ميشد (سطح: آسان)

٢٣١) كافي بود بدانيم براي ايجاد تشديد در لوله ي بسته، طول لوله بايد ضريب فردي از لاندا چهارم باشد (سطح: متوسط)

 ٢٣٢) همانند سال هاي گذشته، سوال تركيبي از الكترومغناطيس و فيزيك اتمي كه ابتدا بايد از رابطه ي پلانك، بسامد و در نتيجه دوره رو بدست آورد و بعد به سراغ روابط الكترومغناطيس رفت (سطح: متوسط)

 ٢٣٣) در اين سوال كافي بود دوبار رابطه ي مربوط به پديده ي فتوالكتريك رو تشكيل ميداديم. فقط بايد به يكسان كردن يكاي انرژي در پارامتر هاي انرژي جنبشي، ثابت پلانك و تابع كار دقت ميكرديم (سطح: متوسط) ٢٣٤) اگر طول موج هاي گسيلي در اثر ورود به مدار هاي مختلف رو حفظ بوديم، ديگه بقيه ش خيلي ساده بود، يه تناسب عكس ميزديم بين سرعت و شماره مدار (سطح: آسان)

٢٣٥) يكبار واكنش مربوط به هر گزينه رو مينويسيم و بعد با توجه به بار الكترون=پروتون خيلي راحت به گزينه ي درست ميرسيم (سطح: آسان) در آخر بايد گفت كه سطح سوالات مثل پارسال (متوسط رو به بالا) بود و با يك مديريت بر روي سوالات و حذف چند سوال سخت و زمانبر، ميشد تعداد زيادي از سوالات رو در وقت مشخص شده حل و درصد قابل قبولي رو كسب كرد اميدوارم كه همين امر براي شما اتفاق افتاده باشه، اما در هر صورت فراموش نكنيد كه كنكور فقط يكي از هزاران راه براي رسيدن به موفقيت هستش

 بهترين هارو براتون آرزو ميكنم

مهدی براتیمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24