گفتگو با پریسا ریاحی دانش‌آموز برتر انسانی با میانگین تراز7267

گفتگو با پریسا ریاحی دانش آموز برتر انسانی با میانگین تراز 7267 را در زیر مطالعه کنید...

گفتگو با پریسا ریاحی دانش‌آموز برتر انسانی با میانگین تراز7267
  •   لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمائید چند سال است که کانونی هستید؟

ﭘﺮﻳﺴﺎ رﻳﺎﺣﻲ ﻫﺴﺘﻢ از ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑک، از دوم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن در آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدم.

 دوران ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي را چه زمانی شروع کردید؟

من بعد از آﺧﺮﻳﻦ آزﻣﻮن دوران ﻧﻮروز، ﭼﻮن ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺮور دوﺑﺎره ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن وﻳﮋه ام ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ دوران ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي را زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﻛﻨﻢ اﻟﺒﺘﻪ اﺑﺘﺪا از ﻛﻨﻜﻮر ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻛﺮدم؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﮔﺮ داﻧﺶ‌آﻣﻮزان درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در دوران اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ روي ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺸﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪ و درس ﻫﺎ را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از دوران اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ وارد دوران ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ.

 وﻳﮋﮔﻲ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﺎﻧﻮن را ﭼﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟

  ﺑﻨﻈﺮم آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﻻ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در زﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ‌ي ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﺳﻪ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺷﺒﻴﻪ ﻛﻨﻜﻮر و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻜﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ‌ي ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﻜﻮر را ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻛﺎﻣﻞ، ﺳﻮاﻻت ﺳﻄح بالا و جامعه ی آماری فوق العاده، مهمترین رکن هر آزمون جمع بندی است که آزمون های کانون همه ی این ویژگی ها را دارند.

تکنیک زمان های نقصانی ﭼﻪ ﻛﻤﻜﻲ به شما ﺑﺮاي مدیریت آزمون می‌کند؟

ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در دوران ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ در ﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎن دارد در اﻳﻦ دوران ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﻨﺪ ﺗﻜﻨﻴﻚ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺼﺎﻧﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻢ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﺘﺎب زرد ﺑﺎ اﻳﻦ روش آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و آن را در دوران ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي به کار بردم، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري از زﻣﺎن ﻫﺮ درس را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﺳﻮاﻻت از وﻗﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و ﺳﻮال ﻫﺎي ﻧﺰده را ﺣﻞ می ﻛﻨﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﻮن دادن از روش ضربدر و منفی استفاده کنم و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي زﻣﺎن ﺑﺮ و ﻣﺸﻜﻞ را ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻛﻨﻢ ﺗﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺸﻮم.

در دوران اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دوران ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي بود ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي را ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺎزي کردید؟

 زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻧﻮن است. ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﻤﺎم دروس ﭘﻴﺶ را ﺧﻮاﻧﺪه بودم و از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻴﺎﻟﻢ راﺣﺖ بود. اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮور کردم  و ﺑﻘﻴﻪ وﻗﺘﻢ را ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺮور دروس ﭘﺎﻳﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادم. 

یکی از نکاتی که آقای قلم چی همیشه تاکید دارند قدرت تشخیص اولویت هاست، شما در دوران جمع بندی دروس عمومی را در اولویت قرار دادید یا دروس اختصاصی؟

ﻣﻦ دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻴﻢ ﻗﺮار دادم، به نظرم اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺎ دروس ﺣﺴﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ دروس را ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ آزﻣﻮن دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮاز روﺑﺮو ﺷﻮﻳﻢ در دوران ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي هم ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺻﻠﻴﻢ را روي اﻳﻦ دروس گذاشتم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﻢ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از روش ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده کردم و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﺘﺎب  ﺳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻲ را دوﺑﺎره تمرین کردم.

ﻧﻈﺮﺗﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﺪاد آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ وﻗﺘﻲ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺳﻪ آزﻣﻮن در ﺳﻄﺢ ﻛﻨﻜﻮر ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻫﻔﺘﻪ ي  ﭼﻬﺎرم ﻛﻨﻜﻮر را ﻫﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ پشت سر می گذارد. ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ و ﺗﺪاوﻣﻲ ﻛﻪ در ﺳﻪ آزﻣﻮن ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻫﺴﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲ دﻫﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز از ﺟﻮ درس ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﻫﺎ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

آﻳﺎ از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ اي ﻛﺎﻧﻮن ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در دوران ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده کردید؟

ﻣﻦ از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ از دوران ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدم ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ دروس ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻋﻘﺐ ﻣﻲ ماﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﻣﻲ ﺷﺪم و ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدم ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ روز ﻓﻴﻠﻤﻲ از درس ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد را در ﺳﺎﻳﺖ دﻳﺪم آن درس را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و روي دام ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻲ ﺗﺴﻠط ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم، در دوران ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي هم از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن خصوصا برای درس ریاضی اﺳﺘﻔﺎده کردم.


تهیه و تنظیم: مائده السادات شاهمرادی

ویراستار: ناهید منجمی   مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24