عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی «معماری داخلی» دوازدهم

در پایه دوازدهم هنرستان رشته معماری داخلی، درس‌های شایستگی فنی شامل سه درس است که پودمانی هستند و ارزشیابی آن‌ها به صورت پودمانی (فصل به فصل) و در طول سال انجام می‌شود.

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی «معماری داخلی» دوازدهم

در پایه دوازدهم هنرستان رشته معماری داخلی، درس‌های شایستگی فنی شامل سه درس زیر است:

- تزیینات گچی و مبلمان پارچه‌ای و پلیمری

- معماری داخلی فضاهای تجاری

- دانش فنی تخصصی

این درس‌ها پودمانی هستند و ارزشیابی آن‌ها به صورت پودمانی (فصل به فصل) و در طول سال انجام می‌شود.

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی یا ارزشیابی پودمانی چیست؟!


عناوین پودمان‌های این سه درس عبارت‌اند از:


عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی «معماری داخلی» دوازدهم


عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی «معماری داخلی» دوازدهم


عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی «معماری داخلی» دوازدهم