پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور زبان

با بررسی آزمون سراسری سال گذشته‌ی گروه آزمایشی منحصرا زبان، به این نتیجه رسیدیم که سوالات به لحاظ چیدمان، از یک منطق تقریبا ثابت پیروی می‌کنند.

پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور زبان

با بررسی آزمون‌ سراسری سال گذشته‌ی گروه‌ آزمایشی منحصرا زبان، به این نتیجه رسیدیم که سوالات به لحاظ چیدمان، از یک منطق تقریبا ثابت پیروی می‌کنند.

آن‌گاه بر آن شدیم تا چیدمان مباحث مختلفی را که در کنکور از آن سؤال مطرح می‌شود شناسایی کرده و در قالب یک پاسخ‌برگ مشاوره‌ای ارائه کنیم تا شما بتوانید با تمرین 3روز یک‌بار به کمک این پاسخ‌برگ مشاوره‌ای، مسیر خود را با آرامش طی کنید.

این پاسخ‌برگ به شما این امکان را می‌دهد تا با بودجه‌بندی دقیق مباحث، آشنا شوید و جایگاه مباحثی را که کنار گذاشته‌اید از قبل شناسایی کنید.

در آن دسته از درس‌هایی که پراکندگی مباحث به گونه‌ای بوده است که ارائه‌ی چیدمان ممکن نبوده، سعی شده است تا حد امکان مباحث مهم آشکار شود.

پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور زبان


نویسنده: فاطمه فلاحت‌پیشه