عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته الکتروتکنیک دوازدهم

در پایه دوازدهم هنرستان رشته الکتروتکنیک، درس‌های شایستگی فنی شامل سه درس است که پودمانی هستند و ارزشیابی آن‌ها به صورت پودمانی (فصل به فصل) و در طول سال انجام می‌شود.

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته الکتروتکنیک دوازدهم

در پایه دوازدهم هنرستان رشته الکتروتکنیک، درس‌های شایستگی فنی شامل سه درس زیر است:

- نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف

- طراحی و اجرای رله‌های قابل برنامه‌ریزی

- دانش فنی تخصصی

این درس‌ها پودمانی هستند و ارزشیابی آن‌ها به صورت پودمانی (فصل به فصل) و در طول سال انجام می‌شود.

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی یا ارزشیابی پودمانی چیست؟!


عناوین پودمان‌های این سه درس عبارت‌اند از:

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته الکتروتکنیک دوازدهم


عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته الکتروتکنیک دوازدهم


عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته الکتروتکنیک دوازدهم