اصلاحیه سری پنجم دفترچه کنکور ارشد 97 منتشر شد

سری پنجم اصلاحیات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97 منتشر شد. داوطلبان تا ساعت 24 امشب 24 خرداد فرصت دارند انتخاب رشته کنند.

اصلاحیه سری پنجم دفترچه کنکور ارشد 97 منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اصلاحیه ها مربوط به پژوهشکده امام خمینی (س)، دانشگاه صدا و سیما و دانشگاه صنعتی خواجه نصیر است.

شرایط و ضوابط سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در بخش پیوست های دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد درج شده است که داوطلبـان لازم است ضمن مطالعه دقیق آنها، با مراجعه به پایگاه های اطلاع رسانی دانشگاه ها نیز از جزئیات آن مطلع شوند.

پذیرش در کلیه رشته محلهای پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی از طریق مصاحبه صورت خواهد گرفت. متقاضیان تحصیل در رشته های این پژوهشـکده بـرای اطلاع از شرایط عمـومی پذیرش دانشجو، به وبگاه پژوهشکده مراجعه کنند.

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است علاوه بر شرایط مندرج در صفحه  ۲۴۹ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ کلیه دانش آموختگان دانشگاه صدا و سیما در صورت احراز شـرایط علمـی و صـلاحیت عمومی، به استخدام سازمان صدا و سیما در خواهند آمد.

شرایط پذیرش دانشجو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در دوره های با همکاری سازمان مدیریت صنعتی از طریق مصاحبه است. محل اصلی تحصـیل پذیرفتـه شـدگان در دانشـگاه صـنعتی خواجـه نصیرالدین طوسی است. برخی از دروس نیز در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار خواهد شد.

مدرک تحصیلی دانش آموختگان منحصراً توسط دانشگاه و با قید «با همکـاری سازمان مدیریت صنعتی» صادر می شود. اولویت پذیرش دانشجو در رشته مدیریت کسب و کار با متقاضیانی است که از سابقه کار در حوزه های مرتبط با این رشته برخوردار باشند.

رشته و کدضریبدوره تحصیلیکدمحل تحصیلدانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیلعنوان رشته / گرایشظرفیت پذیرش نیمسالتوضیحات
۱۱۰۷ - تاریخ (کد ضریب ۲)روزانه۲۶۱۷۰پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیتاریخ گرایش تاریخ انقلاب اسلامی۶ نفر نیمسال اولشرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده
۱۱۰۸- مجموعه علوم اجتماعی (کد ضریب ۳)روزانه۲۶۱۷۱پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیجامعه شناسی انقلاب اسلامی۶ نفر نیمسال اولشرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده
۱۱۱۲-مجموعه الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و حقوق (کد ضریب ۱)روزانه۲۶۱۷۲پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی۶ نفر نیمسال اولشرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده
۱۱۱۳- مجموعه الهیات و معارف اسلامی ـ فلسفه و کلام (کد ضریب ۱)روزانه۲۶۱۷۳پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیعرفان اسلامی۳ نفر نیمسال اولشرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده
۱۱۱۴- مجموعه الهیات و معارف اسلامی ـ ادیان (کد ضریب ۱)روزانه۲۶۱۷۴پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیعرفان اسلامی۳ نفر نیمسال اولشرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده
۱۱۲۶- مجموعه حقوق (کد ضریب ۳)روزانه ۲۶۱۶۸دانشگاه تهرانحقوق کیفری اطفال و نوجوانان۶ نفر نیمسال اول
نوبت دوم۲۶۱۶۹دانشگاه تهرانحقوق کیفری اطفال و نوجوانان۴ نفر نیمسال اول
۱۱۳۰ مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل (کد ضریب ۴)روزانه ۲۶۱۷۵پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیاندیشه سیاسی در اسلام۶ نفر نیمسال اولشرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده
۱۱۳۸- مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب ۱)روزانه ۲۶۱۷۹دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانعلوم ارتباطات اجتماعی۱۰ نفر نیمسال اولفقط مرد – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه ۲۶۱۷۸دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانعلوم ارتباطات اجتماعی۵ نفر نیمسال اولفقط زن– شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم۲۶۱۸۰دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانعلوم ارتباطات اجتماعی۱۵ نفر نیمسال اولشرایط در انتهای دفترچه
۱۱۳۸- مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب ۲)روزانه ۲۶۱۸۲دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانمدیریت رسانه۱۰ نفر نیمسال اولفقط مرد – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه ۲۶۱۸۱دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانمدیریت رسانه۵ نفر نیمسال اولفقط زن– شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم۲۶۱۸۳دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانمدیریت رسانه۱۵ نفر نیمسال اولشرایط در انتهای دفترچه
۱۱۴۸-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری (کد ضریب ۱)نوبت دوم۲۶۱۸۷دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی۱۵ نفر نیمسال اولبا همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
نوبت دوم۲۶۱۸۸دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمدیریت کسب و کار گرایش مالی۱۵ نفر نیمسال اولبا همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
۱۲۵۱-مجموعه مهندسی برق (کد ضریب ۵)روزانه ۲۶۱۸۵دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانمهندسی برق گرایش مخابرات سیستم۷ نفر نیمسال اولفقط مرد – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه ۲۶۱۸۴دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانمهندسی برق گرایش مخابرات سیستم۳ نفر نیمسال اولفقط زن– شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم۲۶۱۸۶دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانمهندسی برق گرایش مخابرات سیستم۱۰ نفر نیمسال اولشرایط در انتهای دفترچه
۱۲۵۷-مجموعه مهندسی شیمی (کد ضریب ۱)روزانه ۲۶۱۷۶دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی شیمی گرایش مدلسازی، شبیه سازی و کنترل۶ نفر نیمسال اول-
نوبت دوم۲۶۱۷۷دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی شیمی گرایش مدلسازی، شبیه سازی و کنترل۴ نفر نیمسال اول-
۱۲۵۹- مهندسی صنایع (کد ضریب ۲)نوبت دوم۲۶۱۸۹دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان۱۰ نفر نیمسال اولبا همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
۱۲۵۹- مهندسی صنایع (کد ضریب ۴)نوبت دوم۲۶۱۹۰دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین کلان۱۰ نفر نیمسال اولبا همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی


منبع :