برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»

رشته «تربیت بدنی» در گروه بهداشت و سلامت و در زمینه خدمات از شاخه فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است. در مطلب زیر، با کلیه کتاب‌های درسی این رشته آشنا می‌شوید.

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»

رشته «تربیت بدنی» در گروه بهداشت و سلامت و در زمینه خدمات از شاخه فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است. 

در زیر، با کلیه کتاب‌های درسی این رشته آشنا می‌شوید. ابتدا کتاب‌های درسی مشترک پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان و سپس کتاب‌های درسی اختصاصی رشته تربیت بدنی در پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان معرفی می‌شوند. 

با کلیک روی هر تصویر، می‌توانید فایل‌های pdf کتاب‌ درسی مورد نظر را از پایگاه کتاب‌های درسی آموزش و پرورش دانلود کنید.

جدول مواد درسی سه ساله رشته تربیت بدنی را در فایل ضمیمه (پایین همین صفحه) ببینید.


کتاب‌های مشترک پایه دهم هنرستان

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»دین و زندگی 1برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»عربی، زبان قرآن 1برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»فارسی و نگارش 1برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»انگلیسی 1
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»جغرافیای ایرانبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»کتاب کار انگلیسی 1برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»الزامات محیط کاربرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»ریاضی 1


کتاب‌های مشترک پایه یازدهم هنرستان

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»دین و زندگی 2برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»فارسی و نگارش 2برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»تاریخ معاصر ایرانبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»انسان و محیط زیست
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»هنربرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»تفکر و سواد رسانه‌ایبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»کارگاه نوآوری و کارآفرینیبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»ریاضی 2


کتاب‌های اختصاصی دهم هنرستان رشته تربیت بدنی

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»توسعه مهارت‌های
چابکی - ذهنی
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»پرورش مهارت‌های
جسمانی، حرکتی
(ویژه دختران)
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»پرورش مهارت‌های 
جسمانی، حرکتی 
(ویژه پسران)
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»دانش فنی پایه
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»ارتباط مؤثربرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»زیست‌شناسیبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»کتاب همراه هنرجو


کتاب‌های اختصاصی یازدهم هنرستان رشته تربیت بدنی

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»توسعه مهارت‌های حرکتی با توپبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»توسعه مهارت‌های رزمی، هدفی
(جلد اول)
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»توسعه مهارت‌های رزمی، هدفی
(جلد دوم)
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»کاربرد فناوری‌های نوین
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»فیزیک
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»کتاب همراه هنرجو