برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»

رشته «الکترونیک» در گروه برق و رایانه و در زمینه صنعت از شاخه فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است. در این مطلب، با کلیه کتاب‌های درسی این رشته آشنا می‌شوید.

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»

رشته «الکترونیک» در گروه برق و رایانه و در زمینه صنعت از شاخه فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است. 

در زیر، با کلیه کتاب‌های درسی این رشته آشنا می‌شوید. ابتدا کتاب‌های درسی مشترک پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان و سپس کتاب‌های درسی اختصاصی رشته الکترونیک در پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان معرفی می‌شوند. 

با کلیک روی هر تصویر، می‌توانید فایل‌های pdf کتاب‌ درسی مورد نظر را از پایگاه کتاب‌های درسی آموزش و پرورش دانلود کنید.

جدول مواد درسی سه ساله رشته الکترونیک را در فایل ضمیمه (پایین همین صفحه)  ببینید.


کتاب‌های مشترک پایه دهم هنرستان

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»دین و زندگی 1برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»عربی، زبان قرآن 1برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»فارسی و نگارش 1برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»انگلیسی 1
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»جغرافیای ایرانبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»کتاب کار انگلیسی 1برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»الزامات محیط کاربرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»ریاضی 1


کتاب‌های مشترک پایه یازدهم هنرستان

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»دین و زندگی 2برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»فارسی و نگارش 2برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»تاریخ معاصر ایرانبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»انسان و محیط زیست
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»هنربرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»تفکر و سواد رسانه‌ایبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»کارگاه نوآوری و کارآفرینیبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»ریاضی 2


کتاب‌های اختصاصی دهم هنرستان رشته الکترونیک

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»طراحی و ساخت مدار چاپی
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»عرضه تخصصی قطعات
الکتریکی و الکترونیکی
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»دانش فنی پایهبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»فیزیککتاب برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»همراه هنرجو


کتاب‌های اختصاصی یازدهم هنرستان رشته الکترونیک


برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»ساخت پروژه
(برد الکترونیکی دستگاه)

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک» مونتاژ و دمونتاژ اس-ام-دی
 و مستندسازی
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»شیمی
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»کاربرد فناوری‌های نوین
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»کتاب همراه هنرجو